Върни се горе

НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ ЗА БОРБА СЪС СПИН И ТУБЕРКУЛОЗА - БЪЛГАРИЯ
обявява
 
Процедура и критерии за разглеждане на идейни предложения при подготовката на  Искането за продължаване на Финансирането през Фаза 2 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН", финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
През 2008 година България получи висока оценка от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария за постигнатите резултати в изпълнение на Програма BUL-202-G01-H-00 “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” в периода 2004-2008 г. Страната получи първа в региона ни одобрение за продължаващо финансиране за периода 2009-2014 г. съгласно механизма за продължаване на финансиране (Rolling Continuation Channel-RCC).
Съгласно установените процедури, Глобалният фонд одобрява първоначален ангажимент за финансиране за първите три години (Фаза 1) и сключи  Споразумение с Министерство на здравеопазването за периода 2009-2011 г. (Фаза 1). Последващото решение за продължаване на финансирането за още три години (Фаза 2) се основава на изпълнението през първоначалния период на финансиране и наличността на средства за Фаза 2.
Глобалният фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария  отправи на 22.12.2010 г.  официална покана към България да кандидатства с Искане за продължаване на Финансирането (Request for Continued Funding) през Фаза 2 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” за периода 2012-2014 г.
На 28.01.2011 г. членовете на Националния координационен комитет - България гласуваха решението страната ни да кандидатства пред Глобалния фонд с Искане за продължаване на финансирането за периода 2012-2014 година. Предварителната подготовка на проектните документи за кандидатстване се възлага на експертна работна комисия, която се сформира със заповед на министъра на здравеопазването. 
Процедура и график за подготовка на идейни предложения от всички заинтересовани институции и организации:
1.     Подаване на идейни предложения за включване в Искането за продължаване на финансирането на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" - до 22 февруари 2011 г.
2.     Разглеждане на подадените предложения от работната комисия - до 25 февруари 2011 г.
3.     Представяне на оценка и обратна връзка към всички заинтересовани страни за подадените предложения - до 01.03.2011 г.
4.    Представяне на документацията за кандидатстване на членовете Националния координационен комитет за широко обсъждане и одобрение - до 11.03.2011 г.
5.     Изпращане на Искането за продължаване на финансирането (Request for Continued Funding) по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” до Глобалния фонд - 15  март 2011 г.
 
Формат на идейните предложения:
Идейните предложения да са в обем до 5 печатни страници и да отговарят на следните минимални изисквания:
1.   Заглавие на идейното предложение;
2.    Име и адрес за обратна връзка на организацията/институцията, изготвила предложението;
3.   Времева рамка за изпълнението на дейностите, заложени в идейното предложение /начален и краен срок/;
4.   Резюме на идейното предложение /до 300 думи/;
5.   Оценка на размера, характеристиките и нуждите на целевата група на идейното предложение;
6.    Описание на основната цел/цели, задачи, области за предоставяне на услуги и дейности;
7.   Количествени индикатори за оценка на изпълнението на дейностите и постигането на планираните резултати;
8.    Предложение за размер на бюджет за изпълнението на идейното предложение по дейности и области на предоставяне на услуги;
Критерии за оценка на идейните предложения за включване:
ü    Подходите, заложени в идейните предложения трябва да представят интервенции, които са в съответствие с най-добрите международни практики (Глобалната здравна стратегия на Световната здравна организация за ХИВ/СПИН и стратегиите на Програмата на ООН за ХИВ/СПИН - UNAIDS)

ü    Предложените интервенции да съответстват на основната стратегия и принципи на досегашната Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" и Националната програма за превенция и контро на ХИВ и сексуално предавани инфекции 2008-2015 година

ü    Целите, дейностите и индикаторите следва да са формулирани конкретно, да са измерими, и да имат ясна връзка помежду си.

ü    Бюджетът да е ясно планиран и аргументиран

ü    Да описват как целевата група е била включена в разработването на идейното предложение и/или ще бъде включена в изпълнението на планираните дейности

ü    Предложените цели, задачи и дейности да са постижими и измерими

ü    Подходите, заложени в идейните предложения да отчитат човешките права и равнопоставеността на половете, както и необходимостта от премахване на стигмата и дискриминацията срещу хората, инфектирани и засегнати от ХИВ/СПИН, и други уязвими групи.

Документите трябва да бъдат изпратени на хартиен носител на адрес:
 
Министерство на здравеопазването
София 1000
Пл. „Св. Неделя" № 5
Структура за управление на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН"
 (Идейни предложения за Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" -  Фаза 2)
 
Документите трябва да бъдат изпратени и на електронна поща:
 
Електронен адрес: aidsprogram@hdp.bg
 
Крайният срок за изпращане на идейни предложения е 22 февруари 2011 г., като за документите на хартиен носител важи пощенското клеймо.
 
Идейните предложения да бъдат изготвени на български език.
Водещ език при изготвяне на предложението на страната за продължаване на финансиране е английският език.

При необходимост от допълнителна информация, моля задавайте Вашите въпроси на електронна адрес: aidsprogram@hdp.bg

Сподели в: