Върни се горе

През последните години информационните системи навлязоха трайно в българското здравеопазване. На практика цялата извънболнична медицинска помощ използва компютри, специализиран медицински софтуер, в началото на всеки месец се отчита към НЗОК на електронен носител, като това става и по интернет. Всички лекари, работещи по договор със здравната каса в извънболничната помощ, разполагат с електронни подписи. Болниците разполагат с информационни системи, с които следят движението на пациенти, медикаменти и др. Всяко лечебно заведение има възможността на проверява по интернет осигурителния статус на пациента. Бази с данни съществуват в НЗОК, МЗ, НОИ, индивидуалните изпълнители на медицинска помощ, някои болници.  Основен проблем в момента е липсата на единна система, която да обединява и прави възможна комуникация между различните информационни системи и бази с данни. Липсва и контрол в реално време на извършваните дейности чрез лична електронна здравна карта и електронно пациентско досие.

През август 2010 работна група определена от министъра на здравеопазването представи доклад с възможностите за въвеждане на електронната здравна карта. В доклада е предложен вариант базиран на следните технически решения:

Идентификация на пациент/лекар – за идентификация на пациент пред ОПЛ или при постъпване в болница ще се използва личната карта на пациента. Избрани данни от нея ще бъдат прочитани от карточетящо устройство, аналогично на тези, използвани от Гранична полиция. Лекарят се идентифицира от системата чрез използване на универсален електронен подпис. Връзката между данните на пациента и лекаря се осъществява на ниво софтуерно приложение, използвано от ОПЛ или от съответната болница.

Връзка в реално време (он-лайн) с масивите от данни на НЗОК – след като двойката пациент-лекар се е идентифицирала пред съответните системи, се реализира връзка в реално време с наличните информационни масиви на НЗОК.

Осигуряване на надеждна комуникация между работната станция на ОПЛ и информационния център на НЗОК -  за тази цел се препоръчва изграждането на виртуална частна мрежа (VPN) между двете точки.

Визията на МЗ за развитието на електронното здравеопазване надхвърля значително идеята за обикновена регистрация на пациента в момента на ползването на дадена медицинска услуга. Основен елемент в нея е създаването на интегрирана информационна система, която да осъществи връзка и обмен на данни между съществуващите в отделните институции (НЗОК, НОИ, МЗ, НАП), електронно пациентско досие, регистри, телемедицина. За тази цел МЗ ще продължи работата по изготвянето на проект за развитие на електронното здравеопазване в България.

С оглед на обществената значимост на подобен проект и неговата интердисциплинарна същност министерството би желало да получи становища от всички потенциални участници в разработването, осъществяването и ползването на електронното здравеопазване. Материалите може да изпращате на адрес: ez@mh.government.bg до 15 декември 2010г. Информацията ще бъде обобщена от работна група в МЗ и заедно с визията на ведомството ще бъдат представени на кръгла маса в началото на следващата година.

Сподели в: