Върни се горе

1. Изискванията към кандидатите предвидени в чл. 18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор са:

- образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен „магистър”;

- опит: най-малко пет години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

- да не участват в повече от два одитни комитета.

2. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в процедурата за подбор са:

- писмено заявление по образец, за участие в процедура за подбор на външни членове за създаване на одитен комитет на МЗ;

- подробна професионална автобиография;

- декларация по образец от лицето, за обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (не участва в повече от два одитни комитета);

- копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен (документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г., посл. изм. и доп., бр. 86 от 2017 г.), за допълнителни квалификации и за правоспособност;

- копия на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина и др.);

- копия на сертификати, удостоверения, дипломи и др. за допълнителна квалификация в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит (ако притежават такива).

3. Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават лично или чрез упълномощено лице в деловодството на Министерството на здравеопазването на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5 в запечатан плик с надпис „Кандидатура за участие в процедура за подбор на външни членове за създаване на одитен комитет на МЗ“, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, в периода от 17.01.2019 г. до 31.01.2019 г.

4. Описание на задълженията на външен член на одитния комитет: участва в заседанията на одитния комитет и подпомага дейността му при изпълнение на правомощията на комитета по чл.18, ал.5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Одитния комитет заседава не по-малко от веднъж на два месеца. Заседанията на одитния комитет ще се провеждат в сградата на Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя“ №5 или на адрес: гр. София, бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ №15, сграда „Център по хигиена“, ет.11, стая 11.

5. Размер на възнаграждението на външен член на одитния комитет: размерът на възнаграждението на външен член на одитния комитет за участие в заседанията на одитния комитет е от половин до една минимална работна заплата за месец. Индивидуалният размер ще бъде определен от министъра на здравеопазването при сформирането на одитния комитет.

6. Подборът ще се проведе въз основа на:

- преглед на представените от кандидатите необходими документи;

- интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за работата на одитния комитет (до кандидатите, които са допуснати до интервю, на посочения от тях адрес, ще бъде изпратена покана за явяване на интервю, в която ще бъде посочени, датата, място и часът в който кандидатът следва да се яви на интервю).

7. Списъците на допуснатите кандидати и всички документи във връзка с процедурата за подбор ще се обявяват на интернет страницата на министерството: секция „Покани и конкурси“/Обявление за процедура за подбор на външни членове за създаване на одитен комитет на МЗ“ (http://www.mh.government.bg/bg/novini/pokani-i-konkursi/), както и информационното табло,  на входа на сградата на   пл. „Св. Неделя” № 5.

Образци на заявление за участие в процедурата за подбор и декларация от лицето, за обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор са публикувани на интернет страницата на министерството - секция „Покани и конкурси“/ Обявление за процедура за подбор на външни членове за създаване на одитен комитет на МЗ“ (http://www.mh.government.bg/bg/novini/pokani-i-konkursi/).

Сподели в: