Върни се горе

Министерство на здравеопазването обявява краен срок за подаване на заявления от лекари-специализанти по дентална медицина за финансиране по проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България”

Министерство на здравеопазването обявява краен срок: 11.07.2014 г. (петък), за подаване на заявления от лекари-специализанти по дентална медицина за финансиране по проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България”.

Крайният срок се обявява с цел създаване на възможност за заемане на свободните пет места за финансиране  на лекари-специализанти по дентална медицинапо проекта и същевременно осигуряване на достатъчно време за теоретично и практическо обучение за периода от сключване на договори по проекта до 31.12.2014 година.

По проекта може да кандидатствате с копие от договора за обучение и Образец заявление за участие в проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България”

Попълненото заявление за участие в проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България“ и копието от договора за обучение следва да бъдат подадени в деловодството на Министерство на здравеопазването на адрес: пл. "Св. Неделя" № 5, София 1000 или по пощата с обратна разписка

Документите следва да бъдат поставени в непрозрачен запечатан плик с надпис:

„За Министерство на здравеопазването
Адрес: "Света Неделя" № 5, София 1000
Заявление за участие в проект BG051PO001 - 6.2.18 - 0001 "Нови възможности за лекарите в България".“

Класирането ще бъде публикувано на 15.07.2014 г. (вторник) на интернет страницата на Министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg/, в рубрика „Текущи проекти“, под-рубрика „Проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“, секция „Нови възможности за лекарите в България“, точка III. Класиране.

Сподели в: