Върни се горе

Министерство на здравеопазването обявява конкурс по документи за избор на външни експерти, във връзка с необходимостта от създаване на база данни за експерти, които да бъдат наемани за изготвяне на технически спецификации за обществени поръчки в рамките на проектите, финансирани със средства на Европейския съюз, на които  Министерство на здравеопазването е бенефициент.
 
Минимални изисквания към кандидатите:
  Образование - висше - бакалавър или магистър
  Специалисти в една или няколко от следните области:
§  Медицина
§  Здравен мениджмънт
§   Социални, стопански и правни науки
§  Електроника - медицинска техника
§  Обществени комуникации и/или информационни науки
§  Печат и предпечатна подготовка
§  Информационни и/или комуникационни технологии
 
  Професионален опит в сферата на завършеното висше образование - най-малко 5 г.;
  В случай, че кандидатът не е български гражданин и не владее български език, ангажиментът за осигуряване на преводач и свързаните с това разходи са за негова сметка.
 
Допълнителни изисквания:
  Опит в областта на изготвяне/ревизиране на технически спецификации по проекти, финансирани от бюджета на ЕС, ще бъде считан за предимство;
  Компютърна грамотност - Word и Excel;
  Способност за ефективна работа в екип.
 
Начин на провеждане на конкурса: проверка по документи за наличие на минимално изискуемия професионален опит и квалификация.
 
Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
§  Заявление по образец;
§  Декларация по образец;
§  Фотокопие от документ за завършено висше образование;
§  Фотокопие от документи, удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор или друг документ, удостоверяващ професионалния опит);
§  Фотокопие от други документи удостоверяващи минималните и специфични изисквания.
 
Документите следва да бъдат представени в срок до 15 октомври 2009 г. включително, всеки работен ден до 17.00 часа в сградата  на Министерство на здравеопазването, 1000 София, пл. „Света Неделя" 5, партер, деловодство. Документи, представени след крайния срок за получаване няма да бъдат приемани и разглеждани.
Министерството на здравеопазването си запазва правото да провежда последващи процедури, с които да разширява и допълва вече създадената база данни.
 
Министерството на здравеопазването може да сключва договори с експерти, включени в базата данни при спазване на всички изисквания на националното законодателство.
Одобряването на експерти и включването им в база данни не представлява и не може да се счита като ангажимент за министерството да сключи договор(и) с един или повече от одобрените експерти
Възнаграждението на експертите ще се определя във всеки конкретен случай в зависимост от вида на дейността, която ще бъде възложена за изпълнение на съответните лица.
 
Списъци и други съобщения във връзка с резултатите от  конкурса ще бъдат обявявани на електронната страница на Министерство на здравеопазването - www.mh.government.bg и на информационните табла на Министерство на здравеопазването.

Сподели в: