Върни се горе

ОБЯВЯВА ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти - публична държавна собственост, на обща площ от 5,00 (пет) кв. метра, разпределена съответно по 2,00 (два) кв.метра на II (втори) етаж, 1,00 (един) кв. метър на IV (четвърти) етаж в сградата на пл. „Св. Неделя” №5 и  2,00 (два) кв. метра във фоайето на сградата на бул. „Ал. Стамболийски” №39, за инсталиране и експлоатация на 1 (един) брой вендинг автомати за продажба на топли напитки и 2 (два) броя комбинирани вендинг автомати за продажба на топли напитки, студени напитки и пакетирани изделия.

Срок на наемното правоотношение – две години.

Начална месечна наемна цена - 200 (двеста) лева, без включен ДДС, определена съгласно чл. 41 от ППЗДС.

Депозитът за участие в търга е в размер на 80 (осемдесет) лв. и се превежда по следната банкова сметка на МЗ в Българската народна банка:

IBAN № BG21 BNBG 9661 3300 1293 01;

BIC код на БНБ – BNBG BGSD.

Тръжната документация може да бъде изтеглена от интернет страницата на Министерството на здравеопазването – www.mh.government.bg, или да бъде получeна в ст. 404, ет. 4, в сградата на МЗ, от датата на публикуване на обявата за търга, до изтичане срока за подаване на заявления за участие, срещу представен документ за платен депозит за участие.

Заявления за участие се приемат всеки работен ден в интервалите от 10,00 до 12,00 ч. и от 14,00 до16,30 ч., в срок до 04.04.2016 г., в деловодството на МЗ.

Оглед на площите – всеки работен ден след предварително записване на тел. 02/9301424 – г-н Т. Гарвалов.

Търгът ще се проведе на 06.04.2016 г. от 13,30 ч., в сградата на МЗ- пл. „Св. Неделя” №5.

Към заявлението за участие кандидатите е необходимо да приложат следните документи:

1.             Списък на приложените към заявлението за участие документи;

2.             Копие от документ за регистрация и от удостоверение за актуално състояние на участника (издадено преди не повече от три месеца от датата на подаване на заявлението), който не е посочил единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

3.             Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало заявлението, в случай, че няма представителна власт по документ за регистрация;

4.             Списък на персонала, обслужващ съответните автомати и валидни здравни карти на същите;

5.             Технически характеристики на автоматите и документ - извлечение от броячите им;

6.             Референции за добро изпълнение на подобни договори (поне една);

7.             Удостоверения за липса на публични задължения към държавата и общините;

8.             Документ за внесен депозит за участие в търга;

9.             Декларация за приемане клаузите на договора и за липса на обстоятелства по §1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за  предотвратяване и конфликт на интереси (по образец);

10.         Декларация за оглед (по образец);

11.         Декларация, относно изискванията по т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от раздел IV (по образец).

12.         Кандидатът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за участие в търга /голям непрозрачен плик/, в който се съдържа малък плик с надпис „Предлагана цена", или го изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика кандидатът записва „Заявление", посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

13.         Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, както и риска от забава или загубване на заявлението.

14.         Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.

15.         При приемане на заявлението за участие от упълномощено лице от комисията върху пликовете се отбелязва пореден номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

16.         Невъзможността да предостави цялата информация, изискана в тръжната документация, или предоставянето на заявление, неотговарящо на условията на Наемодателя, при всички случаи води до отстраняването на кандидата от търга.

Специални изисквания към вендинг автоматите:

1.         Автоматите да са нови или с брояч с отчетени продукти не повече от 15 000 (петнадесет хиляди), да бъдат енергоспестяващи и обезопасени, съобразени с Директива 2006/95/ЕО, тоест с поставена СЕ маркировка, която доказва съответствието му с хармонизираните европейски стандарти, включително изискванията за безопасност при експлоатация.

2.          Автоматите да са снабдени с монетник, който да връща ресто. Да работи с монети от 5, 10, 20, 50 ст. и 1 лев.

3.         Вендинг автоматите следва да бъдат собственост на кандидата, което се доказва с документ (фактура, договор), приложен към заявлението.

4.         Предлаганите чрез вендинг автоматите пакетирани и бутилирани стоки, трябва да отговарят на изискванията на Закона за храните и Наредбата за изискванията за етикирането и представянето на храните, приета с Постановление № 136 на Министерски съвет от 2000 г. (ДВ, бр.62 от 2000 г.);

5.         Влаганите в автомата за топли напитки вещества и продукти, трябва да отговарят на изискванията на Закона за храните и да имат хранителна стойност не по- ниска от тази, произтичаща от утвърденият им състав и са безопасни за човешкото здраве;

6.         Предлаганите пакетирани и бутилирани стоки, както и влаганите вещества и продукти, трябва да са снабдени с необходимите сертификати за качество и/или сертификати за произход на стоките, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството - оригинал, придружен с превод на български език;

7.         При възникване на авария в някой от автоматите, същата трябва бъде отстранена в рамките на три часа от съобщаването за това, направено чрез телефон/факс.

Документация
DOC файл, 96,0 KB, качен на 26.02.2016

doc document
Сподели в: