Върни се горе

Министерство на здравеопазването, Структура за управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария търси да наеме Мениджър по управление на доставките.

Квалификационни изисквания:

 • Висше образование (магистърска степен по социални и/или стопански и/или правни науки);
 • Владеене на писмен и говорим английски език на работно ниво;
 • Компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, , Outlook, Power Point; Internet);

Допълнителни умения:

 • Комуникативни, организационни и аналитични умения
 • Умения за работа в екип

Практически опит:

 • Минимум 8 години опит в управлението и/или администрирането, и/или финансовото управление, и/или доставките, и/или мониторинга и оценката на международни проекти и/или програми на национално и регионално ниво;
 • Административен опит в системата на здравеопазването и/или държавната администрация и/или опит в работата с неправителствения сектор
 • Опит в работата с международни организации

Основни задължения и отговорности:

 • Подпомага изпълнението целите на Програмата;
 • Отговаря за планирането и изпълнението на доставките на стоки и услуги по Програмата;
 • Обобщава и осъвременява Годишния План за доставка на стоки и услуги по Програмата (според начина на доставка, категории разходи, количества, единични цени, изисквания за доставка, източници на доставка и т.н.), на база изготвените от Дългосрочните консултанти проекти на Планове за доставка на стоки и услуги по Компоненти;
 • Следи и контролира изпълнението на Годишния План за доставки на стоки и услуги по Програмата;
 • Обобщава и докладва на Директора на Програмата възникналите нужди от текущи доставки на стоки и услуги в хода на изпълнение на Програмата за представяне на Министъра на здравеопазването за утвърждаване;
 • Съгласува изискванията за стартирането на съответните тръжни процедури;
 • Съгласува съответните технически спецификации на стоки и услуги, финализирани от Главния асистент, в тясно сътрудничество със съответните Дългосрочни консултанти по Компонентите на Програмата;
 • Участва в избора на доставчици на стоки и услуги по Програмата, съблюдавайки изискванията на Глобалния Фонд и правната уредба на Закона за обществените поръчки.
 • Отговаря за процеса на планиране и извършване на текущите ремонти по Програмата;
 • Съгласува договорите за доставка на стоки и услуги в тясно сътрудничество с Дирекция „ОП”, Финансовия мениджър и Директора на Програмата;
 • Контролира и администрира изпълнението на договорите за доставка на стоки и услуги с избраните доставчици;
 • Контролира точното и своевременно поддържане на архива на договорите за доставка на стоки и услуги от асистентите по доставките;
 • Контролира попълването на информацията в специализирания софтуер за доставки на стоки и услуги по Програмата от асистентите по доставките;
 • Ежемесечно изпраща справка за статуса на изпълнение на Годишния план за доставка на стоки и услуги до Местния представител на Глобалния Фонд;
 • Координира съвместните дейности с всички Дирекции към Министерство на здравеопазването, които отговарят за процедурите по доставките на стоки и услуги;
 • Организира и контролира провеждането на инвентаризации на материалните активи на Програмата и изготвянето на инвентаризационните описи;
 • Отговаря за провеждането на одити и проверки на документите, свързани с доставката на стоки и услуги по Програмата;
 • Отговаря за изготвянето на справки, свързани с доставката на стоки и услуги по Програмата;
 • Контролира приемо-предавателния процес на стоки и услуги по Програмата до крайни получатели;
 • Съгласува текущите заявки за доставка на стоки и услуги по сключените договори за доставка на стоки и услуги;
 • Съгласува кореспонденцията, свързана с доставките на стоки и услуги по Програмата /докладни записки, писма, заповеди, доклади и други/, предварително съгласувани от Старши асистента по доставките;
 • Разпределя текущите задачи на асистентите по доставките за изпълнение;
 • Въвежда необходимата информация в системата за контрол на цените и качеството на Глобалния фонд, съгласно изискванията на Глобалния фонд (PQR);
 • Докладва регулярно за изпълнението на задълженията си на Директора на Програмата.

Моля изпратете в срок до 16 септември 2014 г.

 • Подробна автобиография на български език и английски език;
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър”;
 • Сертификати за завършени курсове;
 • Мотивационно писмо на български и английски език;

на адрес:

Структура за управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
Министерство на здравеопазването
пл. “Света Неделя” № 5, София 1000
(за конкурса за Мениджър по управление на доставките)

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

Допълнителна информация за Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, можете да намерите на www.aidsprogram.bg и www.mh.government.bg

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

Сподели в: