Върни се горе

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”,

финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

 

търси да назначи

 

КРАТКОСРОЧНИ КОНСУЛТАНТИ – ВОДЕЩИ

НА Работни срещи и МАЛКИ ГРУПИ

ПО

КОМПОНЕНТ 7 „НАМАЛЯВАНЕ НА УЯЗВИМОСТТА КЪМ ХИВ НА МЛАДИТЕ ХОРА В НАЙ-ГОЛЯМ РИСК (15-24 Г.) ЧРЕЗ УВЕЛИЧАВАНЕ ОБХВАТА НА УСЛУГИТЕ И ПРОГРАМИТЕ, НАСОЧЕНИ КЪМ МЛАДИТЕ ХОРА”

 

 

Квалификационни изисквания:

 

 • Магистърска или бакалавърска степен по eдна от следните специалности: психология; медицина, клинична социална работа; здравен мениджмънт, социална педагогика; специална педагогика; социални дейности, управление на човешките ресурси;
 • Минимум пет години опит в следните области: превенция на ХИВ, СПИН и ППИ сред млади хора, водене на интерактивно обучение в сферата на здравното образование, водене на работни срещи и модериране на работа на малка група група.

 

Практически опит:

 

 • Умения за работа в екип;
 • Комуникативни и организационни умения;
 • Умения за работа под напрежение
 • Компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, Outlook, Power Point; Internet);

 

Основни задължения и отговорности:

 • Участва в изготвянето на планове за реализация на конкретни стъпки от компонент 7 и тяхното актуализиране
 • Участва в редовни съвместни заседания, работни срещи, текущи обсъждания, анализи и дискусии за изпълнението на компонент 7 от Програмата и, ако е необходимо, търси и предлага решения за преодоляване на проблемите и трудностите в процеса на изпълнение на Програмата
 • Подпомага експертно в областта на своята компетентност дългосрочния консултант на компонент 7 от Програмата
 • Участва в консултирането на общинските екипи от обучители на връстници и екипите от институциите за деца в риск
 • Участва в разработването на програми за обучение на учители, специалисти от институциите за деца, социални работници, обучители на връстници и обучители на обучителите на връстници в областта на здравното образование
 • Участва в разработването на програми за работни срещи по Компонет 7
 • Участва като водещ на работни срещи по Компонет 7
 • Участва в изготвянето на материали за и от работните срещи по Компонет 7
 • Участва като водещ в обучението на обучители на връстници и на обучители на обучителите на връстници в сферата на здравното образование
 • Консултира институционални, общински екипи и екипи на НПО по промоция на здраве и обучение на връстници
 • Изпълнява други административни задачи, които могат да възникнат при изпълнение на Програмата
 • Изготвя отчет за своята дейност и за текущото състояние на изпълнението на дейностите при всеки отделен ангажимент до 10 дни след неговото приключване

 

 

Моля изпратете в срок до 13 ноември 2015 г.

 

 • Подробна автобиография на български език;
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър;
 • Сертификати за завършени курсове;
 • Мотивационно писмо на български език;

 

                                                                             на адрес:

                                                                                    

Структура за управление на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”

Министерство на здравеопазването

пл. “Света Неделя” № 5

София 1000

 

(за конкурса за Краткосрочни консултанти по Компонент 7)

 

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

 

Допълнителна информация за Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, можете да намерите на www.aidsprogram.bg и www.mh.government.bg

 

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

Сподели в: