Върни се горе

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”,

финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

 

търси да назначи

 

КРАТКОСРОЧНИ КОНСУЛТАНТИ

 

ПО КОМПОНЕНТ 7 „НАМАЛЯВАНЕ НА УЯЗВИМОСТТА КЪМ ХИВ НА МЛАДИТЕ ХОРА В НАЙ-ГОЛЯМ РИСК (15-24 Г.) ЧРЕЗ УВЕЛИЧАВАНЕ ОБХВАТА НА УСЛУГИТЕ И ПРОГРАМИТЕ, НАСОЧЕНИ КЪМ МЛАДИТЕ ХОРА”

 

Квалификационни изисквания:

 

Академични квалификация и умения:

 • Магистърска или бакалавърска степен по eдна от следните специалности: психология; медицина, клинична социална работа; здравен мениджмънт, социална педагогика; специална педагогика; социални дейности;
 • Минимум 5 години стаж в областта на ХИВ/СПИН при работа с млади хора в риск и уязвими групи.

 

Практически опит:

 • Познаване на добрите практики за контрол и превенция на ХИВ/СПИН по кръвен и сексуален път сред всички уязвими групи;
 • Опит в следните области:
 • предоставяне на услуги за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ и психо-социална подкрепа  сред млади хора в риск и уязвими групи;
 • обучение в промоция на здраве и здравно образование сред уязвими групи и млади хора в риск, превенция и контрол на ХИВ, СПИН и СПИ;
 • разработване на здравно-образователни материали, както и методически указания, инструкции и помагала;
 • методически и практически опит в разработване и реализация на квалификационни програми за работа с уязвими групи – работа на терен, мотивационна работа, обучение на връстници от връстници, работа във формат „малка група” по съответна обучителна методика и др.;
 • подбор и обучение на обучители на връстници и/или парапрофесионалисти от съответните уязвими групи общност и на професионалисти от помагащите професии за провеждане дейностите по Програмата.
 • Умения за работа в екип;
 • Комуникативни и организационни умения;
 • Умения за работа под напрежение
 • Компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, Outlook, Power Point; Internet);

 

 

Основни задължения и отговорности:

 

 • Участва в екип за изготвяне на ръководство за предоставяне на услуги по превенция на ХИВ сред млади хора в риск
 • Подпомага експертно в областта на своята компетентност дългосрочния консултант на компонент 7 от Програмата
 • Изпълнява други административни задачи, които могат да възникнат при изпълнение на поставената работна задача.
 • Изготвя отчет за своята дейност и за текущото състояние на изпълнението на дейностите при всеки отделен ангажимент до 10 дни след неговото приключване

 

 

Моля изпратете в срок до 13 ноември 2015 г.

 

 • Подробна автобиография на български език;
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър;
 • Сертификати за завършени курсове;
 • Мотивационно писмо на български език;

 

                                                                             на адрес:

                                                                                    

Структура за управление на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”

Министерство на здравеопазването

пл. “Света Неделя” № 5

София 1000

 

(за конкурса за Краткосрочни консултанти по Компонент 7)

 

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

 

Допълнителна информация за Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, можете да намерите на www.aidsprogram.bg и www.mh.government.bg

 

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

Сподели в: