Върни се горе

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”,

финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

 

търси да назначи

 

КРАТКОСРОЧНИ КОНСУЛТАНТИ

 

ПО КОМПОНЕНТ 1 „Създаване на подкрепяща среда за устойчив Национален отговор на ХИВ/СПИН в България”

 

Квалификационни изисквания:

 

 • Магистър/бакалавър в областта на правото, финанси, социални дейности или други хуманитарни специалности
 • Минимум 5 години практически опит в областта на стратегическото планиране в здравната/ социалната/образователната сфера

 

Практически опит:

 • Познаване на българското законодателство за публични финанси и местно самоуправление, местна администрация, социални услуги
 • Опит в следните области:
 • правен анализ на съществуващите рамки за изготвяне на финансова рамка на ниво общински бюджети за разходи за делегирани от държавата местни дейности съгласно единната бюджетна класификация
 • правен анализ на съществуващите нормативни и поднормативни актове в сферата на социалните услуги и социалното подпомагане
 • изграждане на регионални и национални мрежи за професионално предоставяне на услуги в областта на ХИВ/СПИН и СПИ;
 • MS Office /Word, Excel, Outlook/, Internet

 

Основни задължения и отговорности:

 • Изготвяне на стандарт за финансиране и натурални показатели за делегиране на бюджет за изпълнение на дейности по превенция на социално-значими заболявания сред рискови общности
 • Изготвени предложения за включване на промени в Закона за публичните финанси и Закона за държавния бюджет; Закон за местното самоуправление и местната администрация
 • Изготвяне на предложение за интегриране на здравно-превантивните дейности сред уязвимите групи и лицата в неравностойно положение със съществуващите социални услуги
 • Изготвяне на нормативно предложение за включване в Закона за здравето, Закона за социално подпомагане и релевантните под-нормативни документи
 • Изготвя отчети за своята дейност в рамките на 10 дена след извършване на дейността;
 • Изпълнява други административни задачи, които могат да възникнат при изпълнение на поставената работна задача.

 

 

Моля изпратете в срок до 13 ноември 2015 г.

 

 • Подробна автобиография на български език
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър”или “бакалавър”;
 • Сертификати за завършени курсове;
 • Мотивационно писмо на български език;

 

 

                                                                             на адрес:

                                                                                    

Структура за управление на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”

Министерство на здравеопазването

пл. “Света Неделя” № 5

София 1000

 

(за конкурса за Краткосрочен консултант)

 

Само кандидатите, чиито документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

 

Допълнителна информация за Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, можете да намерите на www.aidsprogram.bg и www.mh.government.bg

 

 

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

Сподели в: