Върни се горе

Министерство на здравеопазването, Програма „Укрепване на Националната програма по  туберкулоза в България”, финансиранa от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария търси да назначи краткосрочен консултант по компонент 3 „Намаляване на разпространението на туберкулозата в местата за лишаване от свобода в България” на  Програма „Укрепване на Националната програма по  туберкулоза в България” за град София.

Квалификационни изисквания

 • Завършили висше образование в медицински колеж/университет с образователно-квалификационна  степен „Професионален Бакалавър“ 

Практически опит

 • Опит за развиване на знания, усъвършенстване на умения, повишаване на мотивацията и подобряване на отношението към работния процес и дейностите, които се  извършват по Програмата в лечебно заведение на затвора гр. София;
 • Компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, Outlook, Power Point; Internet);
 • Комуникативни и организационни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Опит в реализирането на международни проекти е предимство;

Основни задължения и отговорности:

1.      Изготвя обобщен съдържателен отчет за изпълнените дейности за ранна диагностика и скрининг на туберкулоза в затвора гр. София, който включва анализ на резултатите за:

 • брой попълнени анкетни карти за скрининг на риска от туберкулоза  на всеки новопостъпил лишен от свобода;
 • брой взети храчки за микробиологично (микроскопско и културелно) изследване за туберкулоза, брой извършени проби на туберкулинов кожен тест на Манту с 5 ТЕ ППД и брой извършени рентгенографии, съгласно „Методично указание за контрол на туберкулозата в местата за лишаване от свобода”;
 • брой на контактните лица на доказаните пациенти с туберкулоза в затвора за изследване и химиопрофилактика в съответствие с „Методично указание за контрол на туберкулозата в местата за лишаване от свобода” и „Методическо указание за насочване, диагноза, проследяване и лечение на лицата с латентна туберкулозна инфекция”;
 • брой и вид на попълнените в „Карта за лечение на туберкулоза” противотуберкулозни лекарствени продукти и нежеланите лекарствени реакции при регистриране на такива в продължителната фаза на лечението, в съответствие с назначените от лекуващия лекар;
 • брой лица болни от туберкулоза под пряко наблюдавано лечение в затвора;
 • брой на суспектни за туберкулоза лица, лишени от свобода в затвора гр.София;

2. Извършва и други дейности, пряко възложени от дългосрочния консултант по Компонент 3 на Програмата и от Структура за управление на Програмата.

 

Моля изпратете в срок до 09.10.2015 г.:

 • Подробна автобиография;
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна  степен „ Професионален Бакалавър“;
 • Сертификати за завършени курсове;
 • Мотивационно писмо.

на адрес:                                    

Структура за управление на Програма „Укрепване на Националната програма по  туберкулоза в България”

Министерство на здравеопазването

пл. „Света Неделя” № 5

София 1000

(за конкурса за Краткосрочен консултант)

 

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

Допълнителна информация за Програма „Укрепване на Националната програма по  туберкулоза в България”, можете да намерите на www.tbprogram.bg и www.mh.government.bg

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

Сподели в: