Върни се горе

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”,

финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

 

търси да назначи

 

КРАТКОСРОЧЕН КОНСУЛТАНТ

 

ПО КОМПОНЕНТ 4 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици (ИУН) чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции”

 

Квалификационни изисквания:

 

 • Магистър/бакалавър в областта на психология, социални дейности, медицина или други хуманитарни специалности
 • Минимум 5 година стаж в областта на Намаляване на търсенето на наркотици.

 

Практически опит:

 • Познаване на добрите световни практики за контрол и превенция на ХИВ/СПИН по кръвен и сексуален път сред всички уязвими групи;
 • Опит в следните области:
 • предоставяне на услуги за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ и психо-социална подкрепа  сред уязвими групи в частност сред групата на ИУН;
 • обучение в промоция на здраве и здравно образование сред уязвими групи включително и ромска общност, превенция и контрол на ХИВ, СПИН и СПИ;
 • обучение в комуникативни умения;
 • разработване на здравно-образователни материали, както и методически указания, инструкции и помагала;
 • методически и практически опит в разработване и провеждане на квалификационни програми за местните екипи за работа с уязвими групи – работа на терен, мотивационна работа, работа с цялата общност, работа във формат „малка група” по съответна обучителна методика и др.;
 • разрешаване на конфликти и проблемни ситуации свързани с работа в екип и предоставяне на услуги сред уязвими групи;
 • наблюдение, мониториране и оценка на дейности по проекти за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ;
 • подбор и обучение на пара-професионалисти от съответните уязвими групи ИУН и на професионалисти от помагащите професии за провеждане дейностите по Програмата.
 • изграждане на умения за работа в екип сред екипи, които работят по Програмата;
 • съдействие за организационно развитие на НПО, под-изпълнители на дейности по Програмата;
 • изграждане на регионални и национални мрежи за професионално предоставяне на услуги в областта на ХИВ/СПИН и СПИ;
 • MS Office /Word, Excel, Outlook/, Internet

 

Основни задължения и отговорности:

 • изготвяне на ръководство за предоставяне на услуги по превенция на ХИВ сред рискови групи
 • Изготвя отчети за своята дейност в рамките на 10 дена след извършване на дейността;
 • Изпълнява други административни задачи, които могат да възникнат при изпълнение на поставената работна задача.

 

Моля изпратете в срок до 13 ноември 2015 г.

 

 • Подробна автобиография на български език
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър”или “бакалавър”;
 • Сертификати за завършени курсове;
 • Мотивационно писмо на български език;

 

                                                                                 на адрес:

                                                                                    

Структура за управление на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”

Министерство на здравеопазването

пл. “Света Неделя” № 5

София 1000

 

(за конкурса за Краткосрочен консултант)

 

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

 

Допълнителна информация за Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, можете да намерите на www.aidsprogram.bg и www.mh.government.bg

 

 

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

Сподели в: