Върни се горе

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

Структура за управление на Програми,

финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

 

търси да назначи

 

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

                                                                     

 

Квалификационни изисквания:

 • Висше икономическо образование;
 • Най-малко 4 години опит по специалността;
 • Най-малко 3 години административен опит;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Добро владеене на английски език.

 

Допълнителни умения:

 • Познаване на финансовото законодателство
 • Умения за работа в динамичен екип

 

Практически опит:

 • Опит с финансово-счетоводната отчетност и/или изготвяне на бюджети
 • Опит при реализирането на международни проекти е предимство

 

Правоотношение:

 

 • Граждански договор

 

Основни задължения и отговорности:

 

 • Осъществяване на предварителен контрол при вземането на решения и предприемането на действия, които имат пряко финансово изражение при осъществяването на дейностите по Програмите;
 • Осъществява на контролни функции по отношение на разходите по Програмите, чрез проверка преди вземането/извършването на всички решения/действия за поемане на задължение или извършване на разход по Плана за приключване на Програмите.
 • Осъществява контролни функции преди поемане на всяко задължение като извършва проверки за:
  • съответствието на размера и характера на задължението с утвърдения  бюджет;
  • компетентността на лицето, което предлага поемане на задължение. В случай на делегиране на правомощия се проверява валидността и обхвата им;
  • спазване на тръжни процедури и други нормативни изисквания, свързани със задължението, което предстои да се поеме – проведени ли са изискуеми процедури и съответстват ли на нормативните изисквания, като процедури за възлагане на обществени поръчки, търгове, конкурси,  и др.

-проверка за аритметична вярност

 • Осъществява контролни функции преди извършване на разход, като извършва проверки за:
 • съответствие на предложения разход с поетото задължение като размер и вид;
 • компетентност на лицето предложило извършването на разхода;
 • вярност на първичните счетоводни документи – наличие на задължителни реквизити, аритметична вярност;

-контрол върху платежните документи.

 • Изисква допълване на документацията, когато за поемане на задължение или извършване на разход прецени, че тя е непълна.
 • Води Регистър на финансовия контрольор за издадените контролни листове за поемане на задължение или извършване на разход.
 • Проверява счетоводната документация по Програмата;
 • Осъществява контрол върху изготвените платежни нареждания за изплащане на разходи по Програмата;
 • Извършва проверка на финансовите отчети на подполучатели.

 

 

 

 

Моля изпратете в срок до 26 май 2016 г.

 

 • Подробна автобиография на български език и английски език;
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър”или “бакалавър”;
 • Сертификати за завършени курсове;
 • Мотивационно писмо на български и английски език;

 

                                                                             на адрес:

                                                                                    

Структура за управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

Министерство на здравеопазването

пл. “Света Неделя” № 5

София 1000

 

за конкурса за финансов контрольор

 

Само кандидатите, чиито документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

Допълнителна информация за Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, можете да намерите на www.aidsprogram.bg и www.mh.government.bg

 

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

Сподели в: