Върни се горе

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по  туберкулоза”,

финансиранa от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

 

търси да назначи

 

 

ДЪЛГОСРОЧЕН КОНСУЛТАНТ

ЗА КООРДИНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ТУБЕРКУЛОЗАТА СРЕД СЛЕДНИТЕ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: „ЛИЦА, ИНЖЕКЦИОННО УПОТРЕБЯВАЩИ НАРКОТИЦИ (ИУН) И ЛИЦА С АЛКОХОЛНА ЗАВИСИМОСТ (ЛАЗ)”, „ДЕЦА В РИСК“ И „БЕЗДОМНИ ХОРА“; „БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ”

 

 

Квалификационни изисквания:

Висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалност „Медицина“ и/или в областта на хуманитарните и социални науки.

 

Практически опит:

Най-малко 10 години опит в управлението, координирането, администрирането и изпълнението на дейности по здравна превенция и контрол на заболяванията, насочени към уязвими и рискови групи;

Опит в реализирането на проекти на национално и регионално ниво;

Компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, Outlook, Power Point; Internet);

Комуникативни и организационни умения;

Умения за работа в екип;

Опит в реализирането на международни проекти е предимство.

 

Основни задължения и отговорности:

 

  1. Консултантът планира, координира и контролира дейностите по ранно откриване и намаляване на разпространението на туберкулоза сред горепосочените рискови групи;
  2. Отговаря за изпълнението на дейностите от работния план, свързани с горепосочените рискови групи пред Програмния администратор и Директора на Програмата;
  3. Подпомага експертно Директора на Програмата;
  4. Изработва критерии за избор на под-получатели и участва в работни комисии за тяхното идентифициране и избор;
  5. Участва в и/или консултира и/или координира изработването на програми, материали и ръководства  за провеждане на семинари и специфични указания за работа за обучение в контрола на туберкулозата сред лица инжекционно употребяващи наркотици, лица с алкохолна зависимост, деца в риск, бездомни хора, бежанци и мигранти;
  6. Участва в разработването на нормативна база за реда и условията за изследване за туберкулоза сред рисковите групи;
  7. Участва в разработването на оперативни правила за изграждане на връзка и сътрудничество между лечебните заведения за туберкулоза, неправителствените организации (НПО) и представителите на рисковите групи;
  8. Участва в текущи обсъждания, анализи и дискусии за изпълнението на Програмата и, ако е необходимо, търси и предлага решения за преодоляване на проблемите и трудностите в процеса на изпълнение на Програмата
  9. Съдейства за добрата колаборация между областното лечебно заведение за туберкулоза и НПО, наети за изпълнение на дейности по Програмата;
  10. Извършва и други дейности, пряко възложени от Структура за управление на Програмата.

 

 

Моля изпратете в срок до 03.02.2016 г.

Подробна автобиография;

Копие от диплома за придобита образователно - квалификационна  степен „ Магистър“;

Сертификати за завършени курсове;

Мотивационно писмо.

 

на адрес:

                                                                                    

Структура за управление на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по  туберкулоза”,

Министерство на здравеопазването

пл. „Света Неделя” № 5

София 1000

(за конкурса за Дългосрочен консултант)

 

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

 

Допълнителна информация за Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по  туберкулоза”, можете да намерите на www.tbprogram.bg и www.mh.government.bg

 

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

Сподели в: