Върни се горе

 МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по  туберкулоза”,

финансиранa от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

 

търси да назначи

 

КРАТКОСРОЧЕН КОНСУЛТАНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО РАННО ОТКРИВАНЕ, ЛЕЧЕНИЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ТУБЕРКУЛОЗА В ЗАТВОРА В ГРАД БУРГАС

 

Квалификационни изисквания:

Придобита квалификация „лекар“, „медицинска сестра“ „фелдшер“ или друга специалност от професионално направление „Здравни грижи“.

 

Практически опит:

Опит в работния процес и дейностите, които се извършват по Програмата в лечебното заведение на затвора в гр. Бургас;

Компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, Outlook, Power Point; Internet);

Комуникативни и организационни умения;

Умения за работа в екип;

Опит в реализирането на международни проекти е предимство.

 

Основни задължения и отговорности:

 

 1. Консултантът изпълнява дейности по ранно откриване, лечение и намаляване на разпространението на туберкулоза в сектор „Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода“ към Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (МОМЛС - ГДИН);
 2. Осъществява връзка със сектор МОМЛС - ГДИН и следи за редовното изготвяне на информационните справки;
 3. Попълва анкетна карта за скрининг на риска от туберкулоза на всеки новопостъпил лишен от свобода;
 4. Оказва съдействие при вземане на храчка за микробиологично (микроскопско и културелно) изследване за туберкулоза, и при извършване на туберкулинов кожен тест на Манту с 5 ТЕ ППД, съгласно „Методично указание за контрол на туберкулозата в местата за лишаване от свобода”;
 5. Регистрира и съвместно с представители на съвета на колектива в затвора съдейства за явяването на контактните лица в медицинския център за изследвания и диспансеризиране;
 6. Осъществява пряко наблюдение на лечението на пациентите с туберкулоза в продължителната фаза и на химиопрофилактиката на контактните им лица;
 7. Осъществява активна връзка с лабораторията в областното лечебно заведение за туберкулоза за своевременно предприемане на мерки при доказаните микробиологично пациенти с туберкулоза;
 8. Оказва съдействие при откриване на пациент с туберкулоза, който в момента изтърпява наказание лишаване от свобода, за насочването му за провеждане на интензивна фаза на лечение в “Специализирана болница за активно лечение на лишени от свобода – Ловеч” (СБАЛЛС Ловеч);
 9. Осигурява явяването на контактните на доказаните пациенти с туберкулоза в медицинския център (МЦ) на затвора за изследване и химиопрофилактика в съответствие с „Методично указание за контрол на туберкулозата в местата за лишаване от свобода” и „Методическо указание за насочване, диагноза, проследяване и лечение на лицата с латентна туберкулозна инфекция”;
 10. Приема и попълва редовно в „Картата за лечение на туберкулоза” даваните противотуберкулозни лекарствени продукти и нежеланите лекарствени реакции при регистриране на такива в продължителната фаза на лечението, в съответствие с назначенията от лекуващия лекар;
 11. Съдейства за предоставянето на цялостната медицинска информация на областното лечебно заведение за диагностика и лечение на туберкулоза, за да се осигурят лекарствените продукти, необходими за лечение на пациентите в продължителната фаза по реда определен в Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
 12. Провежда и следи за спазването на лечението на болните с туберкулоза по съществуващия ред за пряко наблюдаване на лечението им, активно разпитва болния и своевременно информира лекуващия лекар за съобщените нежеланите лекарствени реакции от страна на прилаганите лекарствени продукти, като насочва болните към МЦ на затвора;
 13. При регистриране на прекъсване на лечението или неявяване на болния за контролен преглед съдейства за издирването му и гарантиране навременното продължаване на лечението;
 14. Съдейства за обучението на пациентите с туберкулоза за естеството на заболяването, необходимите мерки за контрол на инфекцията и необходимостта от правилно, непрекъснато и с достатъчна продължителност лечение с цел излекуване на болните;
 15. Съдейства за участието на персонала, пациентите с туберкулоза и лишените от свобода в програмите за обучение, провеждани по „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България” и Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”;
 16. Осигурява навременна и актуална информация на СБАЛЛС Ловеч при воденето на регистъра за туберкулоза, в необходимите срокове за съобщаване на случаите с туберкулоза и на изхода от лечението им;
 17. Съдейства за редовното водене на регистъра за суспектни и контактни на туберкулоза лица;
 18. При освобождаване на пациента, поради изтърпяване на наказанието или по друга причина, съдейства за насочването му към съответното областно лечебно заведение за диагностика и лечение на туберкулоза по местоживеене с цялата медицинска документация, епикриза, включително карта за прехвърляне на пациент с туберкулоза, карта за лечение на пациент с туберкулоза;
 19. Съвместно с представители на областното лечебно заведение за туберкулоза контролира пряко изследването, регистрирането на контактните на пациентите с туберкулоза, системното провеждане на химиопрофилактиката на туберкулозата на всички показани, необходимите контролни изследвания и резултатите от нея;
 20. Съдейства за добрата колаборация между областното лечебно заведение за туберкулоза и МЦ при затвора, при освобождаване на лишени от свобода пациенти с туберкулоза с адресна регистрация в областта, и при необходимост от продължаване на лечението им;
 21. Своевременно информира и търси съдействие от директора на МЦ, и от областния координатор при възникнали проблеми във връзка с изпълнението на задълженията си;
 22. Ежедневно документира резултатите от дейността си;
 23. Извършва и други дейности, пряко възложени от дългосрочния консултант на Програмата и от Структура за управление на Програмата.

 

Моля изпратете в срок до 11.04.2017 г.

Подробна автобиография;

Копие от диплома за придобитата образователно - квалификационна  степен

Сертификати за завършени курсове;

Мотивационно писмо.

 

 

 

на адрес:

                                                                                    

Структура за управление на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по  туберкулоза”,

Министерство на здравеопазването

пл. „Света Неделя” № 5

София 1000

(за конкурса за Краткосрочен консултант)

 

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

 

Допълнителна информация за Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по  туберкулоза”, можете да намерите на www.tbprogram.bg и www.mh.government.bg

 

Не се приемат електронно подадени кандидатури. 

Сподели в: