Върни се горе

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

Програма „Подобряване на устойчивостта на националната програма по туберкулоза”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

 

търси да наеме

 

ДВАМА КРАТКОСРОЧНИ КОНСУЛТАНТИ - ЛАБОРАТОРНИ СПЕЦИАЛИСТИ, КОИТО ДА ПОДПОМАГАТ ДЕЙНОСТТА НА ДЪЛГОСРОЧНИЯ КОНСУЛТАНТ В НАЦИОНАЛНАТА РЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТУБЕРКУЛОЗА В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОДОБРЯВАНЕ НА ДИАГНОСТИКАТА НА ТУБЕРКУЛОЗАТА

 

Квалификационни изисквания:

Висше образование - медицина или биология;

 

Практически опит:

Работа в системата на туберкулозната лабораторна мрежа;

Наличие на познания и изградени умения в лабораторната диагностика на туберкулозата, включваща фенотипна, молекулярно генетична и видова идентификация на микобактерии;

Комуникативни и организационни умения;

Умения за работа в екип;

Компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, PowerPoint; Internet);

Владеене на английски език- писмено и говоримо.

 

Основни задължения и отговорности:

 

Лабораторният специалист подпомага дейността на дългосрочния консултант и завеждащ Националната референтна лаборатория (НРЛ) по туберкулоза към Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) за постигане на очакваните резултати и изпълнението на дейностите по подобряване на диагностиката на туберкулозата, описани по-долу:

 1. Участва в провеждането на микробиологичните изследвания, конвенционални и молекулярно генетични на всички материали на затворници, доставени в НРЛ по туберкулоза, както следва:
 • Клинични материали от Софийския затвор за първична изолация и за тестове за лекарствена чувствителност
 • Клинични материали на контактни на туберкулозно болни затворници
 • Туберкулозни щамове на затворници от 13-те затвора от цялата страна за потвърждение и провеждане на тестове за лекарствена чувствителност към 1-ви, респ. 2-ри ред противотуберкулозни лекарства
 • Видова идентификация при диференциална диагноза NTM/туберкулоза.
 1. Извършва тестове за лекарствена чувствителност на щамове, получени от цялата страна от лаборатории, неосъществяващи тест за лекарствена чувствителност (ТЛЧ) и/или при неповлияване на пациента от прилаганата противотуберкулозна терапия.
 2. Прави микробиологични изследвания на клинични материали, изпратени от цялата страна, при комплицирани (неуточнени, създаващи затруднения) случаи: първична (в т.ч. и молекулярно генетични тестове) и/или потвърдителна диагностика.
 3. Участва в провеждането на микробиологични изследвания, конвенционални и молекулярно генетични на контактни на MDR-TB случаи, изпратени от страната.
 4.  Извършва ТЛЧ към първи ред противотуберкулозни лекарства: конвенционални и молекулярно генетични на всички съмнителни или доказани като MDR-TB, изпратени от цялата страна.
 5. Извършва тестове за лекарствена чувствителност към втори ред противотуберкулозни лекарства: конвенционални и молекулярно генетични на всички потвърдени MDR-TB, с цел откриване на XDR-TB.
 6. Участва в изготвянето на ежемесечната справка до Министерството на здравеопазването за потвърдените в НРЛ по туберкулоза случаи с MDR/XDR-TB и Рифампицинова резистентност.
 7. Навременно осъществява дейностите, съгласно Работния план в частта за микробиологичната диагностика на туберкулозата по Програмата, за периода на договора.
 8. Взема участие в подготовката и изработката на  протоколи, формуляри, отчети, сведения, свързани с осъществяване микробиологични изследвания за туберкулоза
 9. Взема участие в изготвяне на планове за снабдяване с техническо оборудване, материали и консумативи за диагностика на туберкулозата.
 10. Взема участие в реализирането на системата за външна оценка на качеството на лабораторната диагностика на туберкулозата на над национално ниво, осъществявана в мрежата на СЗО, Супранационалните туберкулозни лаборатории в Европа.

 

 

                   Моля изпратете в срок до 28.12.2017 г.

 

 • Подробна автобиография на български език;
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър”или “бакалавър”;
 • Сертификати за завършени курсове, обучения;
 • Мотивационно писмо на български.

 

                                                                                    

на адрес:

                                                                                    

Структура за управление на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по  туберкулоза”,

Министерство на здравеопазването

пл. „Света Неделя” № 5

София 1000

(за конкурса за Краткосрочен консултант)

 

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

 

Допълнителна информация за Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по  туберкулоза”, можете да намерите на www.tbprogram.bg и www.mh.government.bg

 

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

Сподели в: