Върни се горе

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (обн., ДВ, бр. 6 от 2004 г.)

обявява

КОНКУРС за длъжността „държавен експерт” в отдел „Спешна медицинска помощ и специализирани медицинските дейности“ на дирекция „Медицински дейности“

 

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1. 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • степен на завършено образование - висше;
 • минимална образователна степен – магистър;
 • професионално направление - „Медицина”;
 • минимален професионален опит – 5 години;
 • II младши ранг (ако притежават такъв).

1.2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Висше образование от област „Здравеопазване и спорт“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления – специалност „Медицина“.

1. 3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 • владеене на английски език минимум А2 от Европейската езикова рамка, удостоверено със сертификат или друг официален документ;
 • да притежават компютърна грамотност за работа с MS Office, Outlook, Internet;

2. Описание на длъжността:

Длъжността е свързана с разработване на експертни анализи и оценки, изготвяне на становища, както и предложения за подобряване организацията и качеството на медицинската помощ, с подготвяне на отговори на запитвания на физически и юридически лица, с изготвяне на експертни анализи и оценки във връзка с осъществяване правомощията на ръководителя на администрацията и подобряване на административното обслужване в областта на медицинските дейности.

3. Начин за провеждане на конкурса:

Чрез решаване на тест и провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

 • писмено заявление по образец за участие в конкурса - приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от НПКДС;
 • декларация от лицето по образец - чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;
 • копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” от професионално направление „Медицина“;
 • копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” от област „Здравеопазване и спорт“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления – специалност „Медицина“;
 • копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 5 години професионален опит: копие от трудова /служебна книжка, и/или копие от осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
 • копие от в официален документ, за владеене на английски език минимум А2 от Европейската езикова рамка, удостоверено със сертификат или друг официален документ;
 • копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност за работа с MS Office, Outlook, Internet (ако притежават такъв);
 •  копие от документ за придобит ранг II младши (ако притежават такъв).

5. Място за подаване на документите:

В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят, лично или чрез упълномощено лице на служител от дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси” на Министерството на здравеопазването – гр. София, пл. „Св. Неделя” № 5.

6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването -    гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 5 и  на електронната страница на Министерството на здравеопазването - www.mh.government.bg.

7. Размер на основната заплата за длъжността:

Граници на заплатата, определена за длъжността 1145,00 - 1700,00 лв.

8. Срок за подаване на документи – 27.07.2016 г. до 05.08.2016 г

Сподели в: