Върни се горе

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария,

 

 

търси да назначи

 

 

ДЪЛГОСРОЧЕН КОНСУЛТАНТ

 

ПО МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМИТЕ ПО ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН И ТУБЕРКУЛОЗА, ФИНАНСИРАНИ ОТ ГЛОБАЛНИЯ ФОНД В БЪЛГАРИЯ

 

 

Квалификационни изисквания:

 • висше образование, област медицина;
 • добро владеене на английски език;
 • опит при работа с SPECTRUM WORKBOOK EPP, SPSS;
 • добра компютърна грамотност

Основни задължения и отговорности:

 • Участва в анализа на ситуацията и оценка на отговора при реализирането на Програмата в областта на контрола на ХИВ/СПИН и туберкулоза на централно и местно равнище;
 • Изготвя анализ на постигнатите резултати по Програмите, финансирани от Глобалния фонд в България за периода 2010-2017 г., съвместно с медицинските координатори по Програмите и Звено „Мониторинг и оценка“;
 • Изготвя анализ на епидемиологичните данни за заболеваемост и смъртност от ХИВ/СПИН и туберкулоза съвместно с медицинските координатори по Програмите и Звено „Мониторинг и оценка“;
 • Подготвя данни за  в поддържане на уеб базирания интерфейс AuTuMN за MDR/RR- туберкулоза в България;
 • Спазва ръководствата на СЗО и ECDC при анализ на данните за заболеваемостта и смъртността от ХИВ/СПИН и туберкулоза;
 • Изготвя анализи и прогнози за заболяемостта и болестността от туберкулоза;
 • Участва в изготвянето на доклади, публикации, презентации, постери, брошури и други по анализа и прогнозите на разпространението на ХИВ/СПИН и туберкулозата;
 • Подпомага изготвянето на общински стратегии и програми по превенция на ХИВ/СПИН и туберкулоза;
 • Консултира изработването на програми, материали и ръководства за провеждане на семинари по туберкулоза и ХИВ/СПИН; 
 • Изготвя работни характеристики на външни експерти/консултанти необходими за изпълнението на дадена дейност;
 • Консултира изготвянето на доклади от външни експерти/консултанти по компонента за изпълнение на дейностите по в анализи на заболяемостта и смъртността от ХИВ/СПИН и туберкулоза;
 • Участва в провеждането на семинари, обучения и други за нуждите на под-получателите, като спазва изискванията на Структура за управление на Програмата;
 • Подготвя текущо докладни записки, писма, справки и становища относно изпълнението на заложените дейности;
 • Участва в работни срещи, за текущи обсъждания, анализи и дискусии относно изпълнението на дейностите в работния план на компонента, търси и предлага решения за преодоляване на проблемите и трудностите в процеса на изпълнението им;
 • Отчита се ежемесечно и на тримесечие до Структура за управление на Програмата и местния представител на Глобалния Фонд, съгласно плана за отчитане, отчетни бланки и инструкции на СУП;
 • Участва в работни срещи по искане на представителя на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария за представяне на изпълнението на дейностите;
 • Участва, съвместно със СУП, в изготвянето на периодични доклади до Националния координационен комитет за изпълнение на целите на Програмата и постигнатите резултати.
 • Спазва всички срокове, процедури, указания и инструкции на Структура за управление на Програмата;
 • Всички задачи и отговорности се извършват съгласно изискванията, указанията и резолюциите на Структура за управление на Програмата;
 • Участва в работни групи и комисии, сформирани със заповед на Министъра на здравеопазването;
 • Други административни и програмни задачи, които могат да възникнат в хода на изпълнение на дейностите

 

 

 

Моля изпратете в срок до 12.03. 2018 г.

 

 

 • Подробна автобиография на български език и английски език;
 • Мотивационно писмо на български и английски език;
 • Копие от диплома;
 • Сертификати за завършени курсове;
 •  

 

                                                                             на адрес:

                                                                                    

Структура за управление на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза ”

Министерство на здравеопазването

пл. “Света Неделя” № 5

София 1000

 

(за конкурса за Дългосрочен консултант по мониторинг и оценка на програмите по превенция и контрол на ХИВ/СПИН и туберкулоза, финансирани от Глобалния фонд в България)

 

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

 

 

 

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

Сподели в: