Върни се горе

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на основание Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (изм. - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.), считано от 5 август 2011 г. издаването, отказа или прекратяването на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека се извършва от Изпълнителната агенция по лекарствата.

Заявлението и документите за съответната процедура се подават в ИАЛ.

Повече информация, можете да получите на интернет страницата на  ИАЛ на адрес: www.bda.bg в рубриката „Административно обслужване” – раздел „Търговия на дребно с лекарствени продукти”.

Съгласно § 67 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, откритите и неприключили до влизането в сила на този закон производства за издаване или промени на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти се разглеждат и довършват по досегашния ред без представяне на предложение от Висшия съвет по фармация.

Всички допълнения към преписки по процедури, започнали преди влизане в сила на ЗИД на ЗЛПХМ се представят в МЗ, под вх. № на съответната процедура.

Сподели в: