Върни се горе

Доклад от работата на комисия, назначена със Заповед със Заповед № РД-02-7/12.01.2022 год. (изм. със Заповед № РД-02-9/ 18.01.2022 г.) на министъра на здравеопазването, със задачата да извърши подбор на участниците, разгледа, оцени и класира подадените оферти по Покана от 14.01.2022 г. 

Сподели в: