Върни се горе

В изпълнение на разпоредбата на § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти(обн., ДВ, бр. 40 от 30.04.2013 г.),съгласно която в срок до шест месеца от влизането в сила на Наредбата Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти привежда МКБ кодовете в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 3 ЗЛПХМ в съответствие с чл. 1, ал. 3 от Наредба № 42 на министъра на здравеопазването от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - десета ревизия (обн., ДВ, бр. 111 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2012 г.), уведомяваме притежателите на разрешенията за употреба на лекарствените продукти, че при актуализацията на Позитивния лекарствен списък на 16.11.2013 г. ще бъдат качени МКБ кодовете до 4 знак.

Моля, при наличие на разминавания в МКБ кодовете, писмено да уведомите Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Сподели в: