Върни се горе

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 31 март 2021 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 31 март 2021 г.
За условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат

Период на обществената консултация: 13.05.2022 г. до 14.06.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: yvelichkova@mh.government.bg
PDF файл, 273,3 KB, качен на 13.05.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 193,4 KB, качен на 13.05.2022

pdf document

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 4 от 10.05.2006 г. за употребата на определени епоксидни деривати при производството на материали и предмети, предназначени за контакт с храни

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 4 от 10.05.2006 г. за употребата на определени епоксидни деривати при производството на материали и предмети, предназначени за контакт с храни
Период на обществената консултация: 13.05.2022 г. до 14.06.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg
PDF файл, 237,7 KB, качен на 13.05.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 197,0 KB, качен на 13.05.2022

pdf document

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2019 г.

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2019 г.
За медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения

Период на обществената консултация: 10.05.2022 г. до 11.06.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: imilanova@mh.government.bg
PDF файл, 325,6 KB, качен на 10.05.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 392,6 KB, качен на 10.05.2022

pdf document

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
Период на обществената консултация: 10.05.2022 г. до 11.06.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg
PDF файл, 281,5 KB, качен на 10.05.2022

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 518,6 KB, качен на 10.05.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 214,6 KB, качен на 10.05.2022

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 892,6 KB, качен на 10.05.2022

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.
За условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК


Период на обществената консултация: 04.05.2022 г. до 05.06.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: vvasianova@mh.government.bg
PDF файл, 351,2 KB, качен на 04.05.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 227,2 KB, качен на 04.05.2022

pdf document

Проект на Наредба за условията и редът за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19

Проект на Наредба за условията и редът за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19
Период на обществената консултация: 21.04.2022 г. до 21.05.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: nspiridonova@mh.government.bg
PDF файл, 466,4 KB, качен на 21.04.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 254,5 KB, качен на 21.04.2022

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 2007 г. за принципите и изискванията за Добрата дистрибуторска практика

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 2007 г. за принципите и изискванията за Добрата дистрибуторска практика
Период на обществената консултация: 14.04.2022 г. до 14.05.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 297,2 KB, качен на 14.04.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 188,9 KB, качен на 14.04.2022

pdf document

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 45 от 1.12.1995 г. за хигиенните норми и изисквания за добавките в хранителните продукти

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 45 от 1.12.1995 г. за хигиенните норми и изисквания за добавките в хранителните продукти
Период на обществената консултация: 14.04.2022 г. до 14.05.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg
PDF файл, 245,2 KB, качен на 14.04.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 200,2 KB, качен на 14.04.2022

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Период на обществената консултация: 12.04.2022 г. до 26.04.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 440,1 KB, качен на 12.04.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 369,7 KB, качен на 12.04.2022

pdf document

Проект на Наредба за функционирането на Националната здравноинформационна система

Проект на Наредба за функционирането на Националната здравноинформационна система
Период на обществената консултация: 07.04.2022 г. до 07.05.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: naredba-nzis@mh.government.bg
PDF файл, 581,2 KB, качен на 07.04.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 208,6 KB, качен на 07.04.2022

pdf document