Върни се горе

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения
Период на обществената консултация: 28.02.2020 г. до 28.03.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: healthfacilityinfo@mh.government.bg
PDF файл, 454,5 KB, качен на 27.02.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 195,9 KB, качен на 27.02.2020

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за класификация на отпадъците

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за класификация на отпадъците
Период на обществената консултация: 28.02.2020 г. до 28.03.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: adishkelov@moew.government.bg
PDF файл, 590,9 KB, качен на 27.02.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 474,0 KB, качен на 27.02.2020

pdf document

Наредба за изменение на Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации

Наредба за изменение на Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации
Период на обществената консултация: 12.02.2020 г. до 12.03.2020 г.

Проектът на Наредба за изменение на Наредба №7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации e разработен основно във връзка с изпълнение на одобрени мерки за трансформация на модела на административно обслужване в България, съгласно Решение №704 от 5 октомври 2018 година за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, с което се цели:
1. Опростяване и привеждане на услугите за бизнеса в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност;
2. Привеждане на административни услуги в областта на законодателството по опазване чистотата на въздуха в съответствие с Административно-процесуалния кодекс;
3. Отмяна на неактуални разпоредби.

Адрес за изпращане на становища и предложения: – yakimova@moew.government.bg и e.petrusenko@moew.government.bg
PDF файл, 266,9 KB, качен на 11.02.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 305,3 KB, качен на 11.02.2020

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини
Период на обществената консултация: 12.02.2020 г. до 12.03.2020 г.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 12 август 1999г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (Наредба № 16) е разработен основно във връзка с одобрени мерки от правителството за трансформация на модела на административно обслужване в България, съгласно Решение №704 от 5 октомври 2018 година за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване в законодателството по опазване чистотата на атмосферния въздух, с което се цели:
• Отмяна и промяна на неактуални разпоредби във връзка с уреждането им на ниво закон;
• Отпадне на изискването за представяне на документи, които Българския институт по метрология следва да събере по служебен път – диплома за придобито образование и свидетелствата за калибриране на еталоните и средствата за измерване (в случаите когато се издават от самия орган);
• Премахване изискването за полагане на печат към декларация (приложение № 9 от Наредба №16).

Адрес за изпращане на становища и предложения: – yakimova@moew.government.bg и e.petrusenko@moew.government.bg
PDF файл, 251,8 KB, качен на 11.02.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 648,7 KB, качен на 11.02.2020

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
Период на обществената консултация: 05.02.2020 г. до 18.02.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: – mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 199,1 KB, качен на 04.02.2020

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 813,6 KB, качен на 04.02.2020

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 612,1 KB, качен на 04.02.2020

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
Период на обществената консултация: 01.02.2020 г. до 01.03.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikoleva@mh.government.bg
PDF файл, 461,5 KB, качен на 31.01.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 343,0 KB, качен на 31.01.2020

pdf document

Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина в Република България

Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина в Република България
Период на обществената консултация: 24.01.2020 г. до 22.02.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: adgeorgieva@mh.government.bg
PDF файл, 1,1 MB, качен на 23.01.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 179,0 KB, качен на 23.01.2020

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за условията и реда за извършване на съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи, включително и за заплащането на разходите на лечебните заведения

Мотиви
PDF файл, 206,5 KB, качен на 10.01.2020

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.
за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК

Период на обществената консултация: 07.01.2020 г. до 20.01.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 527,6 KB, качен на 06.01.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 199,8 KB, качен на 06.01.2020

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа
Период на обществената консултация: 14.12.2019 г. до 12.01.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: amaslarska@mh.government.bg
PDF файл, 372,3 KB, качен на 13.12.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 237,7 KB, качен на 13.12.2019

pdf document