Върни се горе

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2004 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2004 г.
За условията и реда за включване на лица, нуждаещи се от присаждане на органи, в служебния регистър на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ и за подбор на конкретен реципиент на орган, тъкан или клетки

Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 70, от дата 24.08.2021 г.
PDF файл, 219,9 KB, качен на 24.08.2021

pdf document

Наредба за изменение на Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи

Наредба № 11 от 7 юни 2021 г. за условията и реда за обработване на храни с йонизиращо лъчение и за изискванията към тях

Наредба № 11 от 7 юни 2021 г. за условията и реда за обработване на храни с йонизиращо лъчение и за изискванията към тях
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 51, от дата 18.06.2021 г.
PDF файл, 264,6 KB, качен на 18.06.2021

pdf document

Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 47, от дата 04.06.2021 г.
PDF файл, 192,8 KB, качен на 04.06.2021

pdf document

Наредба № 10 от 5 май 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Хирургия“

Наредба № 10 от 5 май 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Хирургия“
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 43, от дата 21.05.2021 г.
PDF файл, 444,5 KB, качен на 21.05.2021

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Наредба за изменение на Наредбата за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Наредба за изменение на Наредбата за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 37, от дата 07.05.2021 г.
PDF файл, 185,8 KB, качен на 07.05.2021

pdf document

Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 37, от дата 07.05.2021 г.
PDF файл, 193,4 KB, качен на 07.05.2021

pdf document

Приложение № 8б към чл. 30г, ал. 3 и 5
PDF файл, 896,9 KB, качен на 07.05.2021

pdf document

Приложение № 8в към чл. 30г, ал. 4 и 5
PDF файл, 884,2 KB, качен на 07.05.2021

pdf document

Наредба № 6 от 26 март 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Детска клинична хематология и онкология“

Наредба № 6 от 26 март 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Детска клинична хематология и онкология“
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 32, от дата 16.09.2021 г.
PDF файл, 370,2 KB, качен на 16.04.2021

pdf document