Върни се горе

Наименование на административната услуга

Издаване на заповед за признаване на натурална минерална вода добивана и бутилирана на територията на Република България

Правно основание

Чл. 69, ал. 7 от Закона за храните

Характеристика

Цел: Признаване на натурална минерална вода добивана и бутилирана на територията на Република България

Предмет: Заповедта удостоверява, че натуралната минерална вода отговаря на нормативните изисквания и е добивана и бутилирана на територията на Република България

Дефиниции

"Натурална минерална вода" - минерална вода, която произхожда от находище на минерална вода, добива се от един или повече естествени извори или изкуствено изградени водоизточници, има строго определен и постоянен (в рамките на естествените колебания) дебит, температура, минерален състав, съдържание на микроелементи и други компоненти, които й придават специфични свойства и я отличават ясно от обикновената питейна вода

 

Линк към Административен регистър

 

Компетентен орган

Министъра на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър

Заявител

Юридически лица

Нормативно установени изсквания

Да подадете заявление до министъра на здравеопазването, чрез директора на РЗИ, заедно със заявлението за регистрация на обекта за бутилиране по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за храните

Такса

Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето – чл. 31, ал. 1, 30 лв.

Срок на действие

Безсрочно

Резултати от процедурата

Издадена заповед за признаване на натурална минерална вода, добита и бутилирана на територията на Република България

Необходими документи

Заявление, което да съдържа най-малко:

  • Наименование на находището на минерална вода и наименование на водовземното съоръжение от което се добива водата;
  • Номер и дата на издадения от министъра на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър сертификат по чл. 67, ал. 1;
  • Номер и/или дата на сключен със заявителя концесионен договор за добив на минерална вода с цел бутилиране, съгласно Закона за концесиите и Закона за водите.

Към заявлението трябва да се приложи и проект на етикет, с който водата ще се предлага на пазара.

Образци и формуляри

Няма

1.  Със чл. 69, ал. 5 от Закона за храните е предвидено, че след оценка на представените документи и при констатирано съответствие с нормативните изисквания министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър издава заповед за признаването на натурална минерална вода добивана и бутилирана на територията на Република България.

2. При установяване на нередности на предоставените от бизнес оператора документи или констатиране на несъответствие с нормативните изисквания министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър уведомява заявителя и определя срок за привеждане в съответствие, който не може да бъде по-кратък от 14 дни.

3. В срок до 20 работни дни от предоставяне на всички документи или отстраняване на нередовностите или несъответствията се министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър издава заповед или постановява мотивиран отказ.

4. Заповедта за признаване на натурална минерална вода, добита и бутилирана на територията на Република България се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.