Върни се горе

Наименование на административната услуга

Издаване на удостоверение за регистрация на дейност облъчване на храни с йонизиращи лъчения.

Правно основание

Закон за храните, чл. 22 б (ДВ, бр. 102 от 2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 8 от 2011 г.)

Характеристика

Цел: регистриране на дееспособни физически и юридически лица, регистрирани в Република България за извършване на дейност облъчване на храни с йонизиращи лъчения.                  

Предмет: облъчване на храни, когато има основателна технологична необходимост за това, няма опасност за здравето на потребителя и е от полза за крайния потребител.

Вид регистрационен режим: издаване на удостоверение за регистрация.

Задължени лица: дееспособни физически и юридически лица, регистрирани в Република България.

Видове регистрация: издаване на удостоверение.

Значение на регистрацията: контрол на лицата, които извършват дейност по облъчване на храни за спазване на изискванията на Наредба № 6 за видовете храни, които могат да се обработват с йонизиращи лъчения и условията и реда за обработването им (ДВ, бр. 38 от 2002 г.).

Компетентни органи

Министерство на здравеопазването – Национален център по радиобиология и радиационна защита

Заявител

Условия, на които правният субект трябва да отговаря, за да бъде вписан в съответния регистър:

Да е дееспособно физическо или юридическо лице, регистрирано в Република България.

Нормативни изисквания

За получаване на регистрация лицето подава заявление до министъра на здравеопазването, съгласно чл. 22б от Закона за храните, съдържащо име и адрес на физическото лице, съответно наименование, седалище и адрес на управление и код по БУЛСТАТ/ЕИК за лицата, регистрирани в Република България, а за лицата регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз или страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство – друг идентификационен код или номер, както и адреса на обекта.

Към заявлението се прилага и списък на групите храни или ястия, които ще се произвеждат или продават в обекта.

1. Данни за регистрационния номер на лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения по чл. 15, ал. 3, т. 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия;

2. Вид на източника на йонизиращо лъчение;

3. Стандартизирани методи за определяне на общата средна погълната доза на полето и в облъчената храна.

Такси

За издаване на удостоверение за регистрация на дейност облъчване на храни с йонизиращи лъчения се събира такса, съгласно чл. 13 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето – 1125 лв.

Срок на действие на удостоверението

Регистрацията за облъчване на храни с йонизиращи лъчения има срок на действие равен на срок на действие на лицензията по чл. 15, ал. 3, т. 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия

Резултат от процедурата

Издаване на удостоверение за извършване на дейност облъчване на  храни с йонизиращи лъчения.

Необходими документи

За получаване на регистрация лицето подава заявление до министъра на здравеопазването, съгласно чл. 22б от Закона за храните, съдържащо име и адрес на физическото лице, съответно наименование, седалище и адрес на управление и код по БУЛСТАТ/ЕИК за лицата, регистрирани в Република България, а за лицата регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз или страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство – друг идентификационен код или номер, както и адреса на обекта.

Към заявлението се прилага и списък на групите храни или ястия, които ще се произвеждат или продават в обекта.

1. Данни за регистрационния номер на лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения по чл. 15, ал. 3, т. 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия;

2. Вид на източника на йонизиращо лъчение;

3. Стандартизирани методи за определяне на общата средна погълната доза на полето и в облъчената храна.

Образци и формуляри

Образец на Удостоверение за регистрация на дейност облъчване на  храни с йонизиращи лъчения.

 1. Заявлението се подава в Звеното за административно обслужване (ЗАО) на МЗ, насочва се към дирекция „Здравен контрол”, от където с придружително писмо по служебен път се изпраща в Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ).
 2. Длъжностно лице от НЦРРЗ преглежда документите и при установяване на непълноти в представените документи и/или при необходимост от предоставяне на допълнителна информация уведомява заявителят писмено в срок до 14 дни от подаване на заявлението за срока, в който да отстрани установените непълноти и/или предостави информацията.
  При неизпълнение в определения срок заявлението не се разглежда.
 3. При наличност на пълен комплект документи длъжностното лице от НЦРРЗ изготвя проект на удостоверение за регистрация на лицето в срок от 20 дни или прави мотивиран отказ и го представя в МЗ, дирекция „Здравен контрол”. Двадесет дневният срок започва да тече от датата на представяне на пълната документация.
 4. Длъжностно лице от дирекция „Здравен контрол” преглежда целия комплект от документи и изготвя придружително писмо до заявителя и го представя за подпис на министъра или оправомощен заместник-министър.
 5. Министърът на здравеопазването или оправомощено от него лице подписва удостоверението за регистрацията или прави мотивиран отказ в срок от 10 дни от постъпването на документите по т. 3.
  Удостоверението за регистрация се издава за срок равен на срока на действие на лицензията по чл. 15, ал. 3, т. 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия.
 6. За извършената регистрация и издадените удостоверения се води публичен регистър, в който се вписват:
  - данни за лицето;
  - срокът на регистрацията;
  - данни за вида на източника на йонизиращо лъчение;
  - дата и основание за прекратяване на регистрацията.
 7. Регистрацията се прекратява при настъпване на обстоятелствата по чл. 22 б, ал. 6 от Закона за храните и се вписва в регистъра.