Върни се горе

Наименование на административната услуга

Издаване на удостоверение за регистрация за обработване на храна с йонизиращо лъчение

Правно основание

Чл. 88, ал. 1 от Закона за храните

Характеристика

Цел: регистриране на дееспособни физически и юридически лица, регистрирани в Република България за извършване на дейност облъчване на храни с йонизиращи лъчения.                  

Предмет: облъчване на храни, когато има основателна технологична необходимост за това, няма опасност за здравето на потребителя и е от полза за крайния потребител.

Вид регистрационен режим: издаване на удостоверение за регистрация.

Задължени лица: дееспособни физически и юридически лица, регистрирани в Република България.

Видове регистрация: издаване на удостоверение.

 

Линк към Административен регистър

 

Компетентни органи

Министерство на здравеопазването – Национален център по радиобиология и радиационна защита

Заявител

Условия, на които правният субект трябва да отговаря, за да бъде вписан в съответния регистър:

Да е дееспособно физическо или юридическо лице, регистрирано в Република България.

Нормативни изисквания

За регистрация за извършване на дейност „обработване на храни с йонизиращо лъчение“, лицето подава заявление до Министерство на здравеопазването, което съдържа:

1. име и адрес, съответно наименование, седалище и адрес на управление на лицето и единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или еквивалентен документ за регистрация в друга държава – членка на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2. адрес на обекта за извършване обработването с йонизиращо лъчение;

3. регистрационен номер на лицензията за използване на източници на йонизиращо лъчение по чл. 15, ал. 3, т. 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия;

4. информация за вида на източника на йонизиращо лъчение;

5. стандартизирани методи за определяне на общата средна погълната доза на полето и в облъчената храна;

6 списък на храните по чл. 89, ал. 2, които ще се обработват с йонизиращо лъчение.

Такси

За издаване на удостоверение за регистрация на дейност облъчване на храни с йонизиращи лъчения се събира такса, съгласно чл. 13 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето – 1125 лв.

Срок на действие на удостоверението

Регистрацията за обработване на храни с йонизиращи лъчения има срок на действие равен на срок на действие на лицензията по чл. 15, ал. 3, т. 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия

Резултат от процедурата

Издаване на удостоверение за обработване на храна с йонизиращо лъчение.

Необходими документи

Заявление, което съдържа информация за:

1. име и адрес, съответно наименование, седалище и адрес на управление на лицето и единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или еквивалентен документ за регистрация в друга държава – членка на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2. адрес на обекта за извършване обработването с йонизиращо лъчение;

3. регистрационен номер на лицензията за използване на източници на йонизиращо лъчение по чл. 15, ал. 3, т. 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия;

4. информация за вида на източника на йонизиращо лъчение;

5. стандартизирани методи за определяне на общата средна погълната доза на полето и в облъчената храна;

6 списък на храните по чл. 89, ал. 2, които ще се обработват с йонизиращо лъчение.

 

1. Подаденото заявление в Звеното за административно обслужване (ЗАО) на Министерство на здравеопазването, се насочва към дирекция „Здравен контрол”, от където по служебен път се изпраща в Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ).

2. Длъжностно лице от НЦРРЗ преглежда документите и при установяване на нередовности в предоставената информация или при необходимост от предоставяне на допълнителна информация уведомява заявителя в срок до 14 дни от подаване на заявлението и определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни.

При неотстраняване на нередовностите в определения срок заявлението не се разглежда.

3. В 10 дневен срок от постъпване на заявлението, съответно от изтичане на срока за отстраняване на нередовности, длъжностното лице от НЦРРЗ изготвя проект на удостоверение за регистрация за извършване на дейност „обработване на храни с йонизиращо лъчение“ или становище с мотивиран отказ и го представя в Министерство на здравеопазването, дирекция „Здравен контрол”.

4. Длъжностно лице от дирекция „Здравен контрол” преглежда целия комплект от документи и изготвя придружително писмо до заявителя, заповед за регистрация за извършване на дейност „обработване на храни с йонизиращо лъчение“ или заповед за отказ и го представя за подпис на министъра на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър.

5. След подписване от министъра на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър, целия комплект от документи се предава в ЗАО за последващо предоставяне на заявителя.