Върни се горе

Наименование на административната услуга

Одобряване състава на напитки, които не отговарят на определените изисквания за предлагането им на пазара с означението “спиртна напитка” и/или на ликьори от лековити билки

Правно основание

Чл. 122, ал. 3 и от Закона за виното и спиртните напитки.

Характеристика

Цел: пускане на пазара на напитки, предназначени за консумация, които не отговарят на определените изисквания за предлагането им на пазара с означението “спиртна напитка” и/или на ликьори от лековити билки.

Предмет: одобряване състава на напитки, които не отговарят на определените изисквания за предлагането им на пазара с означението “Спиртна напитка” и/или на ликьори от лековити билки.

 

Линк към Административен регистър

 

Компетентен орган

министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър.

Заявител

Eдноличен търговец и юридически лица, които извършват производство на дадената спиртната напитка и/или на ликьори от лековити билки. 

Нормативно установени изисквания

Закон за виното и спиртните напитки.

Такса

Не се събира.

Резултати от процедурата

Одобрен състав на напитки, които не отговарят на определените изисквания за предлагането им на пазара с означението “спиртна напитка” и/или на ликьори от лековити билки. 

Срок на валидност

Безсрочен.

Необходими документи

За одобряване състава на напитки, които не отговарят на определените изисквания за предлагането им на пазара с означението “спиртна напитка” и/или на ликьори от лековити билки се подава заявление свободен текст до Министерство на здравеопазването (МЗ), в което се посочват данни за заявителя - наименование, седалище, данни за единния идентификационен код по Закона за търговския регистър или документ за еквивалентна регистрация по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или по законодателството на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - за физическите и юридическите лица. Към заявлението се прилагат:

1. Техническа спецификация за производство, разработена от фирмата – 1 бр.

2. Анализни протоколи от Изпитвателната лаборатория към Националния институт за изследване на вино и спиртни напитки ЕООД.

3. Допълнителна информация.

Заявлението и документите, приложени към него се подават на български език на хартиен носител. 

Образци и формуляри

Не се предвиждат.

Заявлението се подава в Звеното за административно обслужване на МЗ и се регистрира в Автоматизираната информационна система на министерството.

Заявлението се предава в дирекция „Здравен контрол” на МЗ.

След приемане на заявлението, при необходимост от научно становище, МЗ изпраща в 5-дневен срок заявлението и приложените към него документи на Националния център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА).

В 10-дневен срок от получаването на заявлението от МЗ, НЦОЗА следва да изготви научното становище и да го предостави на МЗ.

Становището на НЦОЗА включва оценка на съответствието на вложените добавки  и/или на лековити билки с действащото законодателство по отношение:

  • безопасността на храните;
  • етикетирането на храните.

В 20-дневен срок от получаване на заявлението (или 5-дневен срок от получаване на становището на НЦОЗА, ако такова е поискано), МЗ изготвя съгласувателно писмо, което се парафира от експерта, който го е изготвил и директора на дирекция, след което се предоставя за подпис от министъра на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър. Съгласувателното писмо се изготвя в 2 екземпляра:

  • за архив в МЗ;
  • за заявителя.

При непълнота или нередовност на представените документи по т. 4, заявителят се уведомява писмено и срокът за изготвяне на одобрението започва да тече от датата на отстраняване на непълнотите или нередностите.

Когато експертната оценка е отрицателна и не се одобри представения в техническата спецификация състав на спиртната напитка и/или на ликьора от лековити билки, компетентния орган издава мотивиран отказ на заявителя.