Обща информация

Наименование на административната услуга

Издаване на разрешение за паралелна търговия на биоцид, който е разрешен в друга държава-членка на Европейския съюз и е идентичен на биоцид, разрешен в Република България.

Правно основание

Чл. 17к от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, респ. Чл. 53 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди,

Характеристика

Цел: Разрешаване за паралелна търговия на биоцид, който е разрешен в друга държава-членка на Европейския съюз и е идентичен на биоцид, разрешен в Република България.

Предмет:

По искане на заявителя, се издава разрешение за паралелна търговия на даден биоцид, който е разрешен в друга държава членка („държава членка на произход“), да бъде предлаган на пазара и употребяван в Република България („държава членка на въвеждане“), ако биоцидът е идентичен с биоцид, който вече е разрешен в Р. България („референтен продукт“).

 

Линк към Административен регистър