Обща информация

Наименование на административната услуга

Оценяване на заявление за издаване или подновяване на разрешение на Съюза за предоставяне на пазара на биоцид.

Правно основание

Чл. 17л от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, респ. чл. 43, 44, 45 и 46 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди.

Характеристика

Цел: издаване или подновяване на разрешение на Съюза за предоставяне на пазара на биоцид по чл. 43, 44 и 46 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

Предмет: оценяване на заявление за издаване или подновяване на разрешение на Съюза за предоставяне на пазара на биоцид по чл. 43, 44 и 46 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

 

Линк към Административен регистър