Върни се горе

Комплексна административна услуга по смисъла на Глава втора на Наредбата за административното обслужване

 

Наименование на административната услуга

Промяна на разрешение за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

Правно основание

Процедурата е регламентирана в чл. 87, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл. 3, ал. 3 и чл. 9, ал. 1 от Наредба № 2/2012г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

Характеристика

Цел: Да регламентира условията и реда за промяна на разрешение за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

Предмет: Осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

 

Линк към Административен регистър

 

Компетентен орган

Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър издава разрешение за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, в срок до 3 месеца от датата на подаване на заявлението и документите по чл. 4 от Наредба № 2/2012г.

Заявител

Индивидуални практики за психиатрична помощ, групови практики за психиатрична помощ, медицински център или диагностично-консултативен център, в които работи лекар с призната специалност по психиатрия, център за психично здраве и лечебно заведение за болнична помощ, осъществяващо психиатрична помощ, лечебни заведения към местата за лишаване от свобода по чл. 130, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията.

За промяна на разрешение за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди се подава заявление по образец и изискваните документи към него в съответната Регионална здравна инспекция.

Такси

Заявление за промяна на разрешение за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди  се подава след внасяне на такса 200 лв. 

Начини на плащане:

  • по банков път;
  • на гише в звено за административно обслужване;
  • на гише в звено за административно обслужване с банкова карта.

Резултати от процедурата

  1. Програмата, получила разрешение, има право да осъществява лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, в съответствие с изискванията на Наредба № 2/2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди и Наредба № 24/2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт ”Психиатрия”
  2. Срокът на валидност на промененото разрешение за осъществяване на програма за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди е със срока на разрешението, на което е извършена промяна.

При изгубване и унищожаване на разрешението, притежателят и е длъжен да уведоми Министерството на здравеопазването.

 

Необходими документи

Прилагат се свързаните с промяната документи.

Образец на заявление
DOCX файл, 13,4 KB, качен на 07.01.2019

docx document

Заявлението и изискваните към него документи се подават в съответната Регионална здравна инспекция, за извършване на проверка. В 15-дневен срок от постъпване на заявлението инспекторите по наркотичните вещества от РЗИ, на чиято територия ще се осъществява дейността, извършват проверка на място в лечебното заведение, кандидатстващо за разрешение, относно осигуряването на условия за спазване на изискванията на Наредба № 2/2012 г. и Наредба № 24/2004г. за утвърждаване на медицински стандарт ”Психиатрия”.

Регионалната здравна инспекция изпраща на НЦОЗА копие на заявлението и документите към него в 5-дневен срок от постъпването им за даване на становище относно тяхната пълнота и съответствието на проекта на програма с Наредба № 24 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Психиатрия".

В едноседмичен срок от изтичането на 15-дневния срок регионалната здравна инспекция изпраща в Министерството на здравеопазването заявлението, документите към него и протокол за извършената проверка със заключение относно съответствието на лечебното заведение с изискванията, а при установени несъответствия дава предписания на заявителя.

В 30-дневен срок от получаване на документите от РЗИ, НЦОЗА изпраща в Министерството на здравеопазването становище в което изразява съгласие/несъгласие за осъществяване на програмата за лечение на лица, зависими от наркотични вещества.

Заявлението, документите към него и протоколът от РЗИ се завеждат в Звеното за административно обслужване, предоставят се на дирекция „Лекарствена политика“ (Д „ЛП“) и се разпределят на експерт от отдел ”Превенция на зависимости”, за изготвяне на становище.

Експертът проверява представеното заявление и изискваните документи. При констатиране на непълноти и несъответствия в подадените документи Д „ЛП“ изготвя писмено уведомление до заявителя и определя срок за отстраняването им. Срокът за промяна на разрешението спира да тече до отстраняване на непълнотите или несъответствията.

Проектът на разрешението се изготвя и подписва от Д „ЛП“, в срок до 70 календарни дни от датата на подаване на заявлението, от Д ”Правна”, в срок до 80 календарни дни от датата на подаване на заявлението. Проектът на разрешението се предоставя за подпис от министъра или оправомощен от него заместник-министър, в срок до 90 календарни дни от датата на подаване на заявлението.

Подписаното разрешение се подпечатва с гербов печат от служител на звено “Сигурност на информацията”, извежда се от служител на дирекция  "Канцелария и административно обслужване” и се предоставя на служител от Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

Разрешението се връчва на заявителя от служител на Звеното за административни услуги срещу представяне на лична карта или заверено пълномощно.

Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър издава заповед за отказ за промяна на разрешение за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, когато са налице обстоятелствата по чл. 87, ал. 2 от ЗКНВП и чл. 7, ал. 2 от Наредба № 2/2012 г., в срок до 3 месеца от датата на подаване на заявлението.

Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър, издал разрешение за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоидите, издава заповед за отнемане, когато са налице обстоятелствата по чл. 87б от ЗКНВП.

Отказът и отнемането на издаденото разрешение подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс от заявителя.