Съкращава се срока за издаване на експертно решение от ТЕЛК

19 Март 2024

Проектът за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, е приет с Постановление №47 на Министерския съвет от 13 март 2024 г. Предстои обнародването му в Държавен вестник.

Една от промените ще увеличи почти двойно броя на съществуващите Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК). Предвижда се такива да бъдат създадени във всички държавни и общински многопрофилни лечебни заведения за болнична помощ (с изключение на лечебните заведения по чл. 5) и комплексните онкологични центрове. В тези от тях, които са университетски болници и/или търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, се създават най-малко две ТЕЛК. Дава се възможност също така ТЕЛК да се откриват и в други държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ, центрове за психично здраве и кожно-венерически заболявания.

Друга съществена промяна ще съкрати срока за издаване на експертното решение. В тази връзка общия срок за обжалване от всички заинтересовани страни ще бъде 14 дни, а не както до сега – 28 дни. При обжалване на решението на ТЕЛК, НЕЛК ще може да го отменя и връща за нова експертиза само веднъж, след което ще бъде задължена да се произнесе с решение. До сега възможността за връщане на експертизата от НЕЛК към ТЕЛК беше неограничен брой пъти. 

Освен това решенията ще се издават и само по документи, като преглед ще се извършва в ограничен брой случаи при определени обстоятелства. В тази връзка разпределението на случаите между ТЕЛК няма да става на териториален принцип, както до сега, а ще се извършва чрез 
Електронната система за контрол на медицинската експертиза на случаен принцип между всички ТЕЛК в страната, като за целта системата автоматично ще следи натоварването на комисиите.

Промените отразяват и възможността да се ползва наличната в Националната здравноинформационна система информация за целите на медицинската експертиза. Така например лицата вече няма да прилагат заверени копия на документи от консултации и изследвания, ако същите са налични в електронните здравни записи в НЗИС. Обменът на документи между Регионалните картотеки на медицинската експертиза (РКМЕ) и ТЕЛК, също няма да е необходим, когато информацията е налична в електронните здравни записи на лицата в НЗИС. 

Свързани новини

Свързани новини

Още новини

Още новини