Върни се горе

Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) е самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на здравеопазването. НЕЛК е органът, пред който се обжалват експертните решения, постановени от ТЕЛК на територията на цялата страна.

В структурата на НЕЛК има пет специализирани състава по различни заболявания, във всеки от които работят високо квалифицирани лекари със специалност по съответния профил. Разглеждането на постъпилите жалби срещу експертни решения на ТЕЛК е изцяло по документи.

В качеството си на национален експертен орган в областта на медицинската експертиза, НЕЛК участва в обсъжданията на законовата и подзаконова нормативна уредба, регламентираща дейността на органите на медицинската експертиза, отправяйки конструктивни предложения и работеща в тясно сътрудничество с Министерство на здравеопазването, регионалните здравни инспекции, териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК). НЕЛК работи и в тясно сътрудничество с всички институции, органи и организации, осъществяващи дейности в областта на хората с увреждания.

НЕЛК е националната институция, която осъществява обучение по медицинска експертиза на лекарите-специалисти от ТЕЛК. Основната цел на обучението е поддържане и развитие на знанията и квалификацията на лекарите от ТЕЛК по специфичните аспекти на медицинската експертиза.

В изпълнение на Закона за здравето, НЕЛК поддържа Информационна база данни за лицата, преминали през ТЕЛК/НЕЛК за установяване на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане, данните от която се използват за извършване на медицинска експертиза, планиране на дейности, свързани със задоволяване на образователните потребности на хората с увреждания, медицинска и социална рехабилитация, трудова заетост, както и за оценка на здравния статус на населението и контрол на дейностите по извършване на медицинска експертиза.

 

За контакти с НЕЛК: 

Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК)

гр. София, 1431

бул. Акад. “Иван Евстратиев Гешов” № 15

 

тел.: 02 805 39 41

e-mail: info@nelk.bg

 

Oфициален интернет сайт на НЕЛК