Върни се горе

Националният център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ (НЦОКССМП) е юридическо лице на бюджетна издръжка със статут на здравно заведение. Центърът е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването с предмет на дейност: научна, експертно-консултативна, информационно-аналитична, методическа и учебна дейност в областта на спешната медицинска помощ и медицинската помощ при бедствия, аварии и катастрофи.

Дейността на НЦОКССМП е регламентирана с Правилник за устройството и дейността на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, съгласно който центърът:

1. Самостоятелно или съвместно с други организации проучва и анализира потребностите от обучение в областта на спешната медицинска помощ;

2. Разработва програми за първоначално и периодично обучение и квалификация в областта на спешната медицинска помощ, съгласувано с националните консултанти по съответните медицински специалности, които да бъдат утвърдени от министъра на здравеопазването;

3. Разработва учебни, методически и информационни материали;

4. Организира и провежда обучение:

  • на постъпващи на работа в центровете за спешна медицинска помощ (първоначално обучение);
  • на работещите в центровете за спешна медицинска помощ за осъвременяване и повишаване на професионалните им компетентности (периодично обучение);
  • на работещите в лечебните заведения за болнична помощ в областта на спешната медицинска помощ;
  • на обучители в областта на спешната медицинска помощ;
  • за използване на информационно-комуникационни технологии в процеса на управление и осъществяване на спешна медицинска помощ;
  • за управление и координация на медицинската помощ при бедствия, аварии и катастрофи;

5. Извършва мониторинг и оценка на качеството на проведените обучения;

6. Проучва, обсъжда и подпомага въвеждането на иновации в областта на спешната медицинска помощ;

7. Разработва методики за оценка на компетентностите на персонала в центровете за спешна медицинска помощ и на работещите в спешните отделения на лечебните заведения за болнична помощ;

8. Оказва методическа помощ на ръководителите на центровете за спешна медицинска помощ във връзка с провеждането на непрекъснато обучение на работното място и оценка на компетентностите на персонала;

9. Поддържа база данни, съдържаща информация за:

  • базите за обучение в областта на спешната медицинска помощ;
  • обучителите в областта на спешната медицинска помощ;
  • лицата, преминали обучение, и издадените сертификати;

10. Може да участва в провеждането на продължаващо медицинско обучение по реда на чл. 182 от Закона за здравето;

11. Осъществява сътрудничество с български и международни институции и организации по въпроси, свързани с дейността на центъра.

Адресът, на който се помещава Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, е: гр. София, п.к. 1606, ул. „Свети Георги Софийски“ № 3, ет. 2 (в двора на Военномедицинска академия).

Тип заведение

Контакти

Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ

ул. „Св. Георги Софийски“ 3, 1606 Център, София

http://www.ncokssmp.bg/

Сподели в: