Върни се горе

 • Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в процедура по подбор при мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за длъжността директор на дирекция „Търговски дружества и собственост“

  • Обновено

  Въз основа на преценката комисията реши:

  а) Допуска до участие в събеседване следния кандидат:

  1. Георги Липчев– вх. № ЧР-29/03.05.2022 г.

  б) Не се допускат до събеседване:

  Няма недопуснати кандидати.

  Посоченият допуснат кандидат трябва да се яви за провеждане на събеседване на 09.05.2022 г. (понеделник) в 10.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, зала - сутерен.

  Допуснатият кандидат следва да представи документ за самоличност преди провеждането на събеседването.

  Подборът ще се извърши по следните критерии, съгласно Вътрешните правила за условията и реда за управление на дирекция „Човешки ресурси“ на Министерството на здравеопазването:

  • Стратегическа компетентност – да притежава ясна визия за бъдещото развитие на дирекцията при отчитане въздействието на външни и вътрешни фактори;

  • Лидерска компетентност – умения за мотивиране и развитие на служителите за постигане на значими индивидуални и организационни цели;

  • Управленска компетентност – умения за планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на дирекцията за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационни цели;

  • Ориентация към резултати – стремеж към успех и отдаденост на работата за постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания; инициативност и търсене и прилагане на ефективни начини за постигане на по-високи резултати и качество на работата;

  • Компетентност за преговори и убеждаване – умения за убедително представяне на позиции и аргументи за постигане на съгласие между различни страни;

  • Работа в екип – потенциал за работа в екип, способност да се ползва от опита на утвърдените членове в екипа, желание и стремеж за развитие и самоусъвършенстване, обективност в преценката;

  • Фокус към клиента – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите  и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите знания и умения, които са необходими за успешното изпълнение на длъжността;

  Дигитална компетентност – знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

  Кандидатът ще се оценява съгласно посочените критерии в оценъчна карта с оценка от 1 до 5 за всеки критерий, като 5 е най-високата, а 1 най-ниската оценка. Всеки член на комисията попълва оценъчна карта за кандидата. Индивидуалната оценка на кандидата от събеседването от отделен член на комисията се определя като сбор от оценките по критериите, разделен на броя на критериите. Резултатът от събеседването на кандидата е средноаритметична величина от оценките на членовете на комисията. При изчисленията резултатът се закръглява до два знака след десетичната запетая.

  Кандидатът  ще се счита за успешно издържал събеседването, при получен резултат не по-малък от 4,00.

Процедура за подбор при мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител (ЗДСл)

О Б Я В Л Е Н И Е

Министерство на здравеопазването

Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5

 

На основание чл. 81а от Закона за държавния служител и чл. 66 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

О Б Я В Я В А:

Процедура за подбор при мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител (ЗДСл) за преминаване на държавна служба в Министерството на здравеопазването област София, община Столична, населено място гр. София за заемане на длъжността директор на дирекция „Търговски дружества и собственост“ – една щатна бройка в Министерството на здравеопазването, по реда на чл. 81а от ЗДСл, длъжностно ниво: Ръководно ниво 3Б по Класификатора на длъжностите в администрацията, при следните условия:

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативен акт за заемане на длъжността:

- степен на завършено образование –  висше;

- образователно-квалификационна степен – магистър;

- професионална област – Социални, стопански и правни науки;

- професионално направление – Право, Икономика, Администрация и управление;

- минимален професионален опит – 7 години и/или придобит V старши ранг.

2. Допълнителна квалификация и умения:

- придобита юридическа правоспособност;

- опит в областта на инвестиционния процес;

- опит в областта на управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост;

- опит в областта на управлението на търговски дружества с държавно участие в капитала.

Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от Министерството на здравеопазването и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване по чл. 12 от ЗДСл. В случай, че държавният служител заема длъжност по заместване (чл. 15 от ЗДСл), следва да има и годишна оценка от последното оценяване в администрацията, в която работи, според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава.

3. Основна цел на длъжността:

Ръководи, организира и контролира осъществяваните от дирекцията функции, свързани с управлението на търговските дружества с държавно участие в капитала, управлението на собствеността на министерството и реализирането на инвестиционната политика на министерството.

4. Минимален размер на основната заплата 1000,00 лв. (за първа степен).

ІІ.  Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление до министъра на здравеопазването за участие в процедурата за заемане на обявената длъжност по чл. 81а от ЗДСл (свободен текст);

- Автобиография;

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/ и придобит ранг като държавен служител;

- Копие от формуляр за годишна оценка на изпълнението на длъжността в администрацията, в която работи кандидатът, в случай че е назначен по заместване на основание чл. 15 от ЗДСл.

ІІІ. Начин за подаване на документите:

Документите за обявената длъжност се подават в звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, адрес: гр. София, площад „Света Неделя” № 5 или по електронен път на e-mail: ppetrova@mh.government.bg от 9.00 часа до 17.30 часа.

ІV. Срок за подаване на документите:

Документите се подават в срок от 10 (десет) календарни дни от датата на публикуване на обявата в Портала за работа в държавната администрация.

V. За заемането на обявената длъжност да се извърши подбор, съгласно критериите, определени във вътрешните правила за условията и реда за управление на дирекция „Човешки ресурси“ на Министерството на здравеопазването и събеседване за преценка на професионалните и деловите качества на кандидатите за изпълнение на обявената длъжност.

VI. Лице за контакт: П. Петрова, главен експерт в дирекция „Човешки ресурси“, тел. 02/9301 330, e-mail: ppetrova@mh.government.bg

Приложение № 17.1- Критерии за подбор
pdf файл, 265,4 KB, качен на 21.04.2022

pdf document