Върни се горе

 • Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в процедура по подбор при мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за длъжността „главен експерт“ в отдел „Аналитични дейности и комисии“, дирекция „Лекарствена политика"

  • Обновено

  Въз основа на преценката комисията реши:

  а) Допуска до участие в събеседване следния кандидат:

  1. Гергана Динкова-Янкулова – вх. № ЧР-124/04.11.2022 г.

  б) Не се допуска до събеседване:

  Няма недопуснати кандидати.

  Посоченият допуснат кандидат трябва да се яви за провеждане на събеседване на 17.11.2022 г. (четвъртък) в 10.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, зала - сутерен.

  Допуснатият кандидат следва да представи документ за самоличност преди провеждането на събеседването.

  Подборът ще се извърши по следните критерии, съгласно Вътрешните правила за условията и реда за управление на дирекция „Човешки ресурси“ на Министерството на здравеопазването:

  • Аналитична компетентност - умения за събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;
  • Ориентация към резултати - стремеж към успех и отдаденост на работата за постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания; инициативност и търсене и прилагане на ефективни начини за постигане на по-високи резултати и качество на работата;
  • Работа в екип - потенциал за работа в екип, способност да се ползва от опита на утвърдените членове в екипа, желание и стремеж за развитие и самоусъвършенстване; обективност в преценката;
  • Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
  • Фокус към клиента - ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите  и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите знания и умения, които са необходими за успешното изпълнение на длъжността;
  • Професионална компетентност - притежава професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността;
  • Дигитална компетентност – знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

  Кандидатите се оценяват съгласно посочените критерии в оценъчна карта с оценка от 1 до 5 за всеки критерий, като 5 е най-високата, а 1 най-ниската оценка. Членовете на комисията попълват оценъчна карта за всеки кандидат. Индивидуалната оценка на кандидата от събеседването от отделен член на комисията се определя като сбор от оценките по критериите, разделен на броя на критериите. Резултатът от събеседването на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на комисията. При изчисленията резултатът се закръглява до два знака след десетичната запетая.

  Кандидатът  ще се счита за успешно издържал събеседването, при получен резултат не по-малък от 4,00.

Процедура за подбор при мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител (ЗДСл) за преминаване на държавна служба в МЗ за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Аналитични дейности и комисии“, дирекция „Лекарствена политика“

О Б Я В Л Е Н И Е

Министерство на здравеопазването

Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5

 

На основание чл. 81а от Закона за държавния служител и чл. 66 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

О Б Я В Я В А:

Процедура за подбор при мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител (ЗДСл) за преминаване на държавна служба в Министерството на здравеопазването област София, община Столична, населено място гр. София за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Аналитични дейности и комисии“, дирекция „Лекарствена политика“ - една щатна бройка в Министерството на здравеопазването, по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител (ЗДСл), при следните условия:

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативен акт за заемане на длъжността:

- степен на завършено образование - висше;

- образователно-квалификационна степен - бакалавър;

- професионална област - Социални, стопански и правни науки;

- професионално направление - Икономика;

- длъжностно ниво - 6

  - минимален професионален опит - 3 години в области, свързани с функционалните задължения на длъжността и/или придобит III младши ранг.

2. Допълнителна квалификация и умения:

-   - чужди езици и IT.

Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от Министерството на здравеопазването и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване по чл. 12 от ЗДСл. В случай, че държавният служител заема длъжност по заместване (чл. 15 от ЗДСл), следва да има и годишна оценка от последното оценяване в администрацията, в която работи, според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава.

3. Основна цел на длъжността:

Участва в провеждането на лекарствена политика ориентирана към цели - качество, безопасност и ефикасност на лекарствените продукти.

Участва в провеждането на лекарствена политика насочена към осигуряване на достатъчна наличност и достъпност на основни лекарствени продукти и медицински изделия според здравните потребности на населението.

4. Минимален размер на основната заплата 770,00 лв. (за първа степен).

ІІ.  Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление до министъра на здравеопазването за участие в процедурата за заемане на обявената длъжност по чл. 81а от ЗДСл (свободен текст);

- Автобиография;

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/ и придобит ранг като държавен служител;

- Копие от формуляр за годишна оценка на изпълнението на длъжността в администрацията, в която работи кандидатът, в случай че е назначен по заместване на основание чл. 15 от ЗДСл.

ІІІ. Начин за подаване на документите:

Документите за обявената длъжност се подават в звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, адрес: гр. София, площад „Света Неделя” № 5 или по електронен път на e-mail: sasenova@mh.government.bg от 9.00 часа до 17.30 часа.

ІV. Срок за подаване на документите:

Документите се подават в срок от 10 (десет) календарни дни от датата на публикуване на обявата в Портала за работа в държавната администрация.

V. За заемането на обявената длъжност ще се извърши подбор, съгласно критериите, определени във вътрешните правила за условията и реда за управление на дирекция „Човешки ресурси“ на Министерството на здравеопазването и събеседване за преценка на професионалните и деловите качества на кандидатите за изпълнение на обявената длъжност.

VI. Лице за контакт: Сашка Пеева, главен експерт в отдел „Център за споделени услуги“, дирекция „Човешки ресурси“, тел. 02/9301 164, e-mail: sasenova@mh.government.bg

 

Критерии за подбор
pdf файл, 375,2 KB, качен на 04.11.2022

pdf document