Върни се горе

 • Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурса

  • Обновено

  Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи комисията реши:

  а) Допуска до участие в подбора следния кандидат:

  1. Емилиана Стоименова – заявление вх. № ЧР-107/21.12.2023 г.

  б) Не се допускат до подбор: Няма недопуснати кандидати.

  Посоченият допуснат кандидат трябва да се яви за провеждане на събеседване на 12.01.2024 г. (петък) в 10.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, зала - сутерен.

  Допуснатият кандидат следва да предостави документ за самоличност преди провеждането на събеседването.

  Подборът ще се извърши по следните критерии, определени във Вътрешните правила за управление и развитие на човешките ресурси в Министерството на здравеопазването:

  - Управленска компетентност - Планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели;

  - Работа в екип - Мотивиране и развиване на служителите за постигане на значими индивидуални и организационни цели, включително управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

  - Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

  - Комуникативна компетентност - Убедително представяне на позиции и аргументи за постигане на съгласие между различни страни. Ефективен обмен на информация и ясно изразяване;

  - Фокус към клиента (вътрешен/външен) - Познава интересите и очакванията на потребителите на услугите, които звеното предоставя;

  - Професионална компетентност - Професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността. Познаване и прилагане на стратегически и програмни документи за определяне на приоритети от функционалната компетентност на администрацията/административното звено. Познавана и правилно прилага действащата нормативна уредба, свързана с дейността на администрацията/административното звено;

  - Дигитална компетентност – Притежава знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

  Кандидатът ще се оценява съгласно посочените критерии. Всеки критерий се оценява по 5-степенна скала, като 5 е най-високата, а 1 е най-ниската оценка. Членовете на комисията попълват съответния формуляр за преценка на кандидата от събеседването. Индивидуалната оценка на кандидата от събеседването от отделен член на комисията се определя като сбор от оценките по критериите, разделен на броя на критериите. Резултатът от събеседването на кандидата е средноаритметична величина от оценките на членовете на комисията. При изчисленията резултатът се закръглява до два знака след десетичната запетая.

  Кандидатът ще се счита за успешно издържал събеседването, при получен резултат не по-малък от 4.00 и за него ще бъде изготвено мотивирано предложение за заемане на длъжността. Кандидата, участвал в подбора ще бъде уведомен по електронна поща за полученият от него резултат.

   

  Председател на комисията: /П/

Процедура за подбор при мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител (ЗДСл) за заемане на длъжността „началник на отдел“ - 1 щатна бройка, отдел „Връзки с обществеността“, дирекция ВОП

О Б Я В Л Е Н И Е

Министерството на здравеопазването

Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 5

 

На основание чл. 81а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 66, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

О Б Я В Я В А:

Процедура за подбор при мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител (ЗДСл) за заемане на длъжността „началник на отдел“ - 1 щатна бройка, отдел „Връзки с обществеността“, дирекция „Връзки с обществеността и протокол“, длъжностно ниво по КДА 5, наименование на длъжностното ниво  - Ръководно ниво 5Б, при следните условия:

1. Минимални изисквания, предвидени в нормативен акт за заемане на длъжността:

- образователно-квалификационна степен – магистър;

- професионална област– Хуманитарни науки;

- професионално направление –Филология;

- минимален ранг за заемане на длъжността – II младши ранг и/или професионален опит – 5 години.

2. Допълнителни изисквания, посочени в длъжностната характеристика:

- владеене на английски; френски или немски език;

- компютърна грамотност: работа с Word,  Excel, Интернет.

3. Описание на длъжността по длъжностна характеристика.

Координира и отговаря за дейностите по провеждането на връзките с обществеността и медийната политика на Министерството на здравеопазването. Координира обезпечаването на публични  прояви  на  ръководството и служителите на министерството, както и популяризирането на дейностите и политиките на Министерството на здравеопазването и на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на министерството. Отговаря за координацията на медийната политика на Министерството на здравеопазването с правителствения пресцентър, както и за комуникацията с журналисти, общественост, съсловни  и  браншови  организации  в  сектор  „Здравеопазване“  по  отношение на медийната политика на Министерството на здравеопазването. Координира поддържането на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

4. Минимален размер на основната заплата: 820.00 лв. (за първа степен).

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

5. Подборът ще се проведе на два етапа:

 • преглед на подадените документи за изпълнение на минималните и допълнителни изисквания за длъжността;
 • събеседване с допуснатите кандидати за преценка на професионалните и деловите качества за изпълнение на обявената длъжност.

6. Необходими документи:

- писмено заявление за участие в подбора по образец;

-   автобиография;

- копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

- копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: служебна книжка, трудова книжка, осигурителна книжка и др.

- копие от документи, удостоверяващи налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок на изпитване, заемане на длъжност при пълно работно време.

- копие от формуляр за годишна оценка на изпълнението на длъжността в администрацията, в която работи кандидатът, в случай че е назначен по заместване на основание чл. 15 от ЗДСл.

- копие от други документи по преценка на кандидата.

7. Място и електронна поща за подаване на документите.

Документите за обявената длъжност се подават лично или чрез пълномощник в сградата на Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, в Центъра за административно обслужване всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа или на електронна поща hr@mh.government.bg от 9.00 до 17.30 часа.

8. Срок за подаване на документите.

Срокът за подаване на документите за участие в подбора при мобилност по чл. 81а от ЗДСл не може да бъде по-кратък от 10 дни започва да тече на следващия ден от публикуването на обявата в Портала за работа в държавната администрация и на интернет страницата на Министерството на здравеопазването. Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден. Документите на кандидатите за участие в подбора се подават всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа.

9. Оповестяване.

Обявлението за подбора, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с подбора ще се публикуват на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и информационното табло в сградата на Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. Света Неделя № 5.

10. За заемането на обявената длъжност ще се извърши подбор, съгласно критериите, които са определени във Вътрешните правила за управление и развитие на човешките ресурси в Министерството на здравеопазването.

11. Лице за контакт: Георги Стоименов, ел. поща: gstoimenov@mh.government.bg, тел. 02/9301 338.