Върни се горе

О Б Я В Л Е Н И Е

Министерство на здравеопазването

Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5

 

На основание чл. 81а от Закона за държавния служител и чл. 66 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

О Б Я В Я В А:

I. Процедура за подбор при мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител (ЗДСл) за преминаване на държавна служба в Министерството на здравеопазването област София, община Столична, населено място гр. София за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Стопански дейности и обществени поръчки“ - една щатна бройка в Министерството на здравеопазването, по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител (ЗДСл), длъжностно ниво 6 по Класификатора на длъжностите в администрацията, при следните условия:

            1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативен акт за заемане на длъжността:

- степен на завършено образование -  висше;

- образователно-квалификационна степен - бакалавър;

- професионална област - Социални, стопански и правни науки;

- професионално направление – Икономика, Право и Администрация и управление;

- минимален професионален опит - 3 години в области, свързани с функционалните задължения на длъжността и/или придобит III младши ранг.

2. Допълнителна квалификация/обучение - компютърна грамотност.

Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от Министерството на здравеопазването и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване по чл. 12 от ЗДСл. В случай, че държавният служител заема длъжност по заместване (чл. 15 от ЗДС), следва да има и годишна оценка от последното оценяване в администрацията, в която работи, според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава.

3. Основна цел на длъжността:

Организира и координира провеждането на обществени поръчки от Министерството на здравеопазването и от Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“.

4. Минимален размер на основната залата 780,00 лв. (за първа степен).

ІІ.  Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление до министъра на здравеопазването за участие в процедурата за заемане на обявената длъжност по чл. 81а от ЗДСл (свободен текст);

- Автобиография;

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/ и придобит ранг като държавен служител;

- Копие от формуляр за годишна оценка на изпълнението на длъжността в администрацията, в която работи кандидатът, в случай че е назначен по заместване на основание чл. 15 от ЗДСл.

ІІІ. Начин за подаване на документите:

Документите за обявената длъжност се подават в Центъра за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, гр. София, площад „Света Неделя” № 5 или по електронен път на e-mail: sasenova@mh.government.bg от 9.00 часа до 17.30 часа.

ІV. Срок за подаване на документите:

Документите се подават в срок от 10 (десет) календарни дни от датата на публикуване на обявата в Портала за работа в държавната администрация.

V.  За заемането на обявената длъжност да се извърши подбор, съгласно критериите, определени във вътрешните правила за условията и реда за управление на дирекция „Човешки ресурси“ на Министерството на здравеопазването и събеседване за преценка на професионалните и деловите качества на кандидатите за изпълнение на обявената длъжност.

VI. Лице за контакт: С. Пеева, главен експерт в дирекция „Човешки ресурси“,                  тел. 02/9301 164, e-mail: sasenova@mh.government.bg

Критерии за подбор
pdf файл, 187,6 KB, качен на 14.09.2023

pdf document