Върни се горе

 • Списък на допуснатите кандидати до защита на концепция за стратегическо управление в конкурса за длъжността директор на дирекция „Електронно здравеопазване“ в Министерството на здравеопазването

  • Обновено

  На основание чл. 39, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители , конкурсната комисия реши:

  Допуска до защита на концепция за стратегическо управление следните кандидати:

  - Радослав Радев, получил оценка – 4.58 на представената концепция;

  - Светлана Съботинова, получила оценка –  4.50 на представената концепция.

  Защитата на концепция „Визия за провеждането на стратегия за електронното здравеопазване като част от общата стратегия за електронно управление на държавата“ ще се проведе на 29.03.2023 г. (сряда) от 10.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването – гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, зала „Сутерен“.

 • Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността Директор на дирекция „Електронно здравеопазване“

  • Обновено

  Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

  I. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Радослав Радев – заявление с вх. № ЧР-2/27.02.2023 г.;

  2. Светлана Съботинова – заявление с вх. № ЧР-17/06.03.2023 г.

  Посочените допуснати кандидати трябва да представят концепция за стратегическо управление на тема „Визия за провеждането на стратегия за електронно здравеопазване като част от общата стратегия за електронно управление на държавата“ в един екземпляр в срок до 17.00 часа на 20.03.2023 г. (понеделник) в Звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, адрес: гр. София,  пл. „Света Неделя“ № 5. Препоръчителен обем на концепцията – до 20 стандартни машинописни страници.

  Защитата на концепция за стратегическо управление на тема Визия за провеждането на стратегия за електронно здравеопазване като част от общата стратегия за електронно управление на държавата“ ще се проведе на 29.03.2023 г. (сряда) от 10.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването – гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, зала „Сутерен“.

  Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на защитата на концепцията.

  Интервюто ще се проведе на 29.03.2023 г. (сряда) от 11.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването – гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, зала „Сутерен“.                                                                                                                                                                               

  Няма недопуснати кандидати.

  II. Система за определяне на резултатите на участниците в конкурсната процедура:

  1. Всеки член на конкурсната комисия се запознава с представената писмена концепция на кандидата и я оценява по 5-степенна скала.

  2. Оценката на кандидата е средноаритметична от оценките на проверяващите.

  3. В случай, че представената от кандидата концепция се преценени като отговаряща на изискванията и се оценени с оценка не по-ниска от "4", кандидатът се допуска до защита на концепцията.

  4. Критерии за преценка на представената концепция:

  - съответствие с темата на концепцията;

  - логическа последователност на изложението;

  - аргументиране на направените предложения;

  - познаване на нормативната уредба и на спецификата на работата.

  5. Преценката се извършва по 5-степенна скала, както следва:

  • Оценка 5 се поставя на концепция, която напълно отговаря на посочените изисквания.
  • Оценка 4 се поставя на концепция, която в голяма степен отговаря на посочените изисквания (пропуските са несъществени – присъстват всички структурни елементи на концепцията, но някои от тях не са ясно и точно назовани или описани).
  • Оценка 3 се поставя на концепция, която като цяло отговаря на посочените изисквания, но се откриват пропуски по отношение на изискванията към съдържанието или изискванията към структурата и организацията на изложението.
  • Оценка 2 се поставя на концепция, която в малка степен отговаря на посочените изисквания (пропуските по отношение на изискванията към съдържанието и изискванията към структурата и организацията са съществени).
  • Оценка 1 се поставя на концепция, която не отговаря на посочените изисквания .

  6. На 23.03.2023 г. (четвъртък) кандидатите ще бъдат уведомени за получения от тях резултат от представената концепция, на официалния сайт на Министерството на здравеопазването.

  7. Защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността. При защитата на концепцията всеки член на комисията преценява резултата на кандидата по 5-степенна скала, като оценката на кандидата е средноаритметична от оценките на членовете.

  8.  Общият резултат на кандидата е сбор от оценките от представената  концепция и нейната защита.

  9. До участие в интервю се допуска кандидат, чийто резултат от представената  концепция и нейната защита е най-малко „8”.

  10. Кандидатът се уведомява с писмо от председателя на конкурсната комисия за получения от него резултат от защитата на концепцията, лично или на посочената в заявлението за участие в конкурса електронна поща.

  11. Коефициент, с който ще се умножава общия резултат на кандидата, получен от представената  концепция и нейната защита, 4.

  12. Членовете на конкурсната комисия се запознават с длъжностната характеристика и формулират въпроси за интервюто по следните компетентности:

  - Стратегическа компетентност

  - Лидерска компетентност

  - Управленска компетентност

  - Ориентация към резултати

  - Компетентност за преговори и убеждаване

  - Работа в екип

  - Фокус към клиента (вътрешен/външен) 

  - Дигитална компетентност

  13. Времето за провеждане на интервюто с кандидата е до 20 минути.

  14. Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр, съгласно приложение № 7 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл.

  15. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на кандидата като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните компетентности.

  16. Общият резултат от интервюто на кандидата е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия.

  17. Минималния резултат, при който кандидата  ще се счита за успешно издържал интервюто, е 4,50.

  18. Коефициент, с който ще се умножава резултата на кандидата при провеждане на интервюто, 5.

  III. Окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени от представената концепция и нейната защита и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

  Кандидат получи резултат под 4,50 на интервюто няма да има сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

Конкурс за длъжността директор на дирекция „Електронно здравеопазване“

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1,    ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

За длъжността директор на дирекция „Електронно здравеопазване“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка.

 

Кратко описание на длъжността:

Организира, координира и контролира дейността на дирекция „Електронно здравеопазване“ в Министерството на здравеопазването. Координира изготвянето, актуализирането и провеждането на стратегия за електронно здравеопазване като част от общата стратегия за електронно управление, включително по отношение на реализиране на мерките за второстепенните разпоредители с бюджет към министъра и др. Отговаря за постигане на оперативна съвместимост на информационните системи на национално и европейско ниво на базата на отворени стандарти, както и за интегриране на системите и услугите в министерството към централните системи на електронното управление.

Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1. Образователно-квалификационна степен – магистър;

2. Професионална област – Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика; Технически науки.

3. Професионално направление – Право, Икономика, Администрация и управление, Обществени комуникации и информационни науки, Социални дейности, Политически науки, Математика, Информатика и компютърни науки, Комуникационна и компютърна техника и Общо инженерство.

4. Минимален ранг за заемане на длъжността - V старши ранг и/или професионален опит - 6 (шест) години.

Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

- компютърна грамотност – работа с Word, Excel, Интернет;

- владеене на чужд език.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 1000 лв. до 4300 лв. и Вътрешните правила за заплатите на служителите на Министерството на здравеопазването.

Срок и място за подаване на документи:

1. Министерството на здравеопазването;

2. Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Звено за административно обслужване;

3. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурс на служител в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

Необходими документи за участие в конкурса:

1. заявление по образец за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. Копие от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен – „магистър“ от професионална област – Социални, стопански и правни науки, Природни науки, математика и информатика, Технически науки, професионално направление – Право, Икономика, Администрация и управление, Обществени комуникации и информационни науки, Социални дейности, Политически науки, Математика, Информатика и компютърни науки, Комуникационна и компютърна техника и Общо инженерство.

4. Копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 6 (шест) години професионален опит: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка и др.;

5. Подробна автобиография;

6. Копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

7. Копие от документи за компютърни умения (ако притежават такива);

8. Копие от документи за владеене на чужд език (ако притежават такива);

9. Други документи, сертификати за проведени обучения (ако притежават такива).

Професионалният опит за извършване на дейност в чужбина се доказва с официални документи, издадени от компетентен орган или компетентно длъжностно лице, в съответствие с националното право на съответната държава.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Начин на провеждане на конкурса:

1. Защита на концепция за стратегическо управление на тема „Визия за провеждането на стратегия за електронно здравеопазване като част от общата стратегия за електронно управление на държавата“;

2. Провеждане на интервю.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването – www.mh.government.bg и информационното табло в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, площад „Света Неделя“ № 5.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес: bbotev@mh.government.bg, като в този случай заявлението по        чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл и декларация за информирано съгласие, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.