Върни се горе

 • Класиране на кандидатите в обявения конкурс за избор на контрольор на „СБПЛББ - Роман“ ЕООД

  • Обновено

  Комисията, назначена със Заповед № РД-16-62 от 06.02.2024 г., за провеждане на конкурс за избор на контрольор на СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - РОМАН” ЕООД, ГР. РОМАН открит със Заповед № РД-16-28/16.01.2024 г. ОБЯВЯВА СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС:

   

  1 място   -   Антоанета Любенова Калаузка

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

 • Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

  • Обновено

  Комисията, назначена със Заповед № РД-16-62 от 06.02.2024 г.

  за провеждане на конкурс за избор на контрольор на „Специализирана болница за продължително лечение на белодробни болести-Роман“ ЕООД, гр. Роман,

  открит със Заповед № РД-16-23/16.01.2024 г.

   

  ОБЯВЯВА:

   

  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурса по реда на постъпване на заявленията:

   

  1. Допуснати кандидати:

  1.1. Христина Иванова - Петрова

  1.2. Антоанета Калаузка

   

  2. Недопуснати кандидати:

  2.1. Стефка Делиева

   

  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап на конкурса /събеседване/ по реда на постъпване на заявленията:

   

  1. Допуснати кандидати:

  1.1. Антоанета Калаузка

   

  2. Недопуснати кандидати:

  2.1. Христина Иванова - Петрова

Конкурс за избор на контрольор на „Специализирана болница за продължително лечение на белодробни болести-Роман“ ЕООД, гр. Роман

З А П О В Е Д

 

РД-16-23/16.01.2024 г.

 

 

На основание чл. 144, ал. 3 от Търговския закон, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Откривам конкурс за избор на контрольор на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ-РОМАН“ ЕООД, гр. Роман, ЕИК 106519070, при следните условия:

 

I. Изисквания към кандидатите:

До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по една от следните специалности: медицина, право или от професионално направление „икономика“;

3. да имат най-малко 5 години професионален опит;

4. да са почтени и да имат добра репутация съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗПП;

5. да не са поставени под запрещение;

6. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

7. да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;

8. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

9. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

10. да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

11. да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;

12. да могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.

13. да не са управители, техни заместници и наети лица в дружеството;

14. да не са съпрузи, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;

15. да не са лишени с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност.

 

II. Срок на договора и начин на определяне на месечното възнаграждение:

Договорът за възлагане на контрола с избрания кандидат се сключва за срок от 3 /три/ години. Месечното възнаграждение на управителя се определя при условията и по реда на чл. 56 от ППЗПП.

 

III. Необходими документи за участие в конкурса

За участие в конкурса се подават документи, поставени в два отделни плика, както следва:

Плик № 1 – съдържа документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие и критериите за подбор:

1. Заявление за участие в конкурса по образец  Приложение № 1;

2. Автобиография;

3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по специалностите по раздел I, т. 2;

4. Нотариално заверено копие от трудова книжка или осигурителна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионален опит;

5. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 20,
ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от ЗПП и чл. 144, ал. 2 от ТЗ по образец – Приложение № 2;

6. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 21, ал. 2 от ЗПП по образец – Приложение № 3;

7. Данните, свързани със съдимостта на кандидатите, се установяват служебно по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

 

Плик № 2 – съдържа концепция за подобряване на отчетността и опазване на имуществото на дружеството и личен принос на кандидата.

 

Плик № 1 и плик № 2 се поставят в един общ запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, който се надписва с позицията, за която се кандидатства и наименованието на публичното предприятие, трите имена на кандидата, адрес, електронна поща и телефон  за кореспонденция и връзка, и се завежда в деловодството на МЗ като приносителя се информира за входящия номер.

 

IV. Срок за подаване на документите за участие в конкурса

Документите за участие в конкурса се подават до 06.02.2024 г.

 

V. Начин на провеждане на конкурса

Конкурсът се провежда на три етапа:

 • проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор;
 • оценяване на изготвена и представена от кандидатите концепция за подобряване на отчетността и опазване на имуществото на дружеството и личен принос на кандидата;
 • събеседване с кандидатите (интервю).

Темите, предмет на събеседване /интервю/ с кандидатите  са:

1. Особености и характеристики на дейността на публичното предприятие;

2. Източници на финансиране и начини за стабилизиране/ подобряване на финансовото състояние на публичното предприятие;

3. Органи на управление на публичното предприятие – права и задължения.

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса може да поставя и  други допълнителни въпроси от областта на действащата нормативна уредба, прилагана при отчетността на държавните лечебни заведения и управлението на имуществото им.

 

След приключване на втория етап на конкурса се изпращат писма до допуснатите кандидати за участие в третия етап от конкурса – събеседване, в които се определя ден и час за провеждането му. Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до втори и трети етап от конкурса се обявява на електронната страница на МЗ.

 

В условията на извънредна епидемична обстановка и други извънредни обстоятелства, е допустимо провеждането на събеседването (интервюто) дистанционно в електронна среда.

 

VI. Информация за текущото състояние на предприятието – Приложение № 4

 

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на доц. д-р Петко Стефановски, дм– заместник-министър на здравеопазването.

 

Приложение:

1. Заявление за участие в конкурса – образец;

2. Декларация относно относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от Закона за публичните предприятия и чл.144, ал.2 от Търговския закон – образец;

3. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните предприятия – образец

4. Информация за текущото състояние на предприятието