Върни се горе

 • Класиране на кандидатите

  • Обновено

  Комисията, назначена със Заповед № РД-16-175 от 28.03.2023 г., за провеждане на конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на  

  „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК“ АД, гр. Пазарджик,
  открит със Заповед № РД-16-136/10.03.2023 г.

  ОБЯВЯВА СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС, ПО ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

   

  По позиция № 1 – Представител на държавата

   

  Класиране

  Кандидат

  1 място

  Проф. Златин Киряков

 • Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори и трети етап на конкурса

  • Обновено

  Комисията, назначена със Заповед  № РД-16-175 от 28.03.2023 г. за провеждане на конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите

  по позиции   № 1 – представител на държавата  на

     „Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик“ АД,
  открит със Заповед № РД-16-136/10.03.2023  г.

   

  ОБЯВЯВА:

  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурса по реда на постъпване на заявленията:

  I. Допуснати кандидати:

  1. Златин Киряков

  Недопуснати кандидати: 

  Няма

   

  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап на конкурса по реда на постъпване на заявленията:

  I. Допуснати кандидати:

  1. Златин Киряков

  Недопуснати кандидати:

  Няма

Конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на „МБАЛ-Пазарджик“ АД

З А П О В Е Д

 

РД-16-136/10.03.2023 г.

 

На основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и чл. 37,  ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

          Откривам конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите  на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК“ АД, гр. Пазарджик, ЕИК 130072241, за позиция, както следва:

 1. Представител на държавата – един.

 

при следните условия:

I. Изисквания към кандидатите:

До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

1.1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

1.2. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по една от следните специалности: медицина, дентална медицина, право, фармация  или от професионално направление „икономика“;

1.3. да имат най-малко 5 години професионален опит;

1.4. да са почтени и да имат добра репутация съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗПП;

1.5. да не са поставени под запрещение;

1.6. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

1.7. да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;

1.8. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.9. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.10. да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

1.11. да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;

1.12. да могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.

 

II. Срок на договора и начин на определяне на месечното възнаграждение:

Договорът за възлагане на управлението с избрания кандидат се сключва за срок до 24.08.2024 г. – до изтичане на мандата на съвета на директорите. Месечното възнаграждение се определя при условията и по реда на чл. 56 от ППЗПП.

 

III. Необходими документи за участие в конкурса

За участие в конкурса се подават документи, поставени в два отделни плика, както следва:

Плик № 1 – съдържа документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие и критериите за подбор:

1. Заявление за участие в конкурса по образец  Приложение № 1;

2. Автобиография;

3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по една от следните специалности: медицина, дентална медицина, право, фармация или от професионално направление „икономика“;

4. Нотариално заверено копие от трудова книжка или осигурителна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионален опит;

5. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и
т. 13 от ЗПП по образец – Приложение № 2;

6. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 21, ал. 2 от ЗПП по образец – Приложение № 3;

7. Данните, свързани със съдимостта на кандидатите, се установяват служебно по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

 

Плик № 2 – съдържа концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление.

Плик № 1 и Плик № 2 се поставят в един общ запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, който се надписва с позицията, за която се кандидатства и наименованието на публичното предприятие, трите имена на кандидата, адрес, електронна поща и телефон  за кореспонденция и връзка, и се завежда в деловодството на МЗ като приносителя се информира за входящия номер.

 

IV. Срок за подаване на документите за участие в конкурса

Документите за участие в конкурса се подават до 30.03.2023 г.

 

V. Начин на провеждане на конкурса

Конкурсът се провежда на три етапа:

 • проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор;
 • оценяване на изготвена и представена от кандидатите концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление;
 • събеседване с кандидатите (интервю).

Темите, предмет на събеседване /интервю/ с кандидатите  са:

1. Особености и характеристики на дейността на публичното предприятие;

2. Източници на финансиране и начини за стабилизиране/ подобряване на финансовото състояние на публичното предприятие;

3. Органи на управление на публичното предприятие – права и задължения.

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса може да поставя и  други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на държавните лечебни заведения.

 

След приключване на втория етап на конкурса се изпращат писма до допуснатите кандидати за участие в третия етап от конкурса – събеседване, в които се определя ден и час за провеждането му. Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до втори и трети етап от конкурса се обявява на електронната страница на МЗ.

 

В условията на извънредна епидемична обстановка и други извънредни обстоятелства, е допустимо провеждането на събеседването (интервюто) дистанционно в електронна среда.

 

VI. В срок до 10 дни след оповестяване на конкурса на електронната страница на МЗ кандидатите могат да получават от публичното предприятие документи относно структурата и длъжностното щатно разписание на персонала.

Данни за финансовото състояние на дружеството могат да се получат от годишните финансови отчети, които са обявени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на дружеството и са общодостъпни.

 

VII. Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на д-р Динко Странски – заместник-министър на здравеопазването.