Върни се горе

 • Заповед за прекратяване на процедурата

  • Обновено

  З А П О В Е Д

  РД-16-128/08.03.2023 г.

  На основание чл. 6 от Устройствения правилник на Министерство на здравеопазването, чл.12, ал.1  от Вътрешните правила за провеждане на конкурси за членове на органи за управление и контрол на публичните предприятия към Министерство на здравеопазването, и във връзка с протокол от 01.03.2023 г. на назначената със заповед № РД-16-64/09.02.2023 г. комисия за провеждане на конкурс за избор на членове на органи за управление по позиция  -  представител на държавата, който отговаря на изискванията на чл.63, ал.1 от ЗЛЗ  в съвета на директорите на МОБАЛ „Д-р С. Черкезов“  АД, гр. В. Търново, открит със Заповед № РД-16-16/19.01.2023 г.

   

  НАРЕЖДАМ:

   

  1. Прекратявам открития със Заповед № РД-16-16/19.01.2023 г. конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на  МОБАЛ „Д-р С. Черкезов“ ЕАД, гр. В. Търново, ЕИК 104510514  по позиция    № 1 –  представител на държавата, който отговаря на изискванията на чл.63, ал.1 от ЗЛЗ поради това, че не е извършено крайно класиране по тази позиция на основание       чл. 9, ал. 8 от Вътрешните правила за провеждане на конкурси за членове на органи за управление на публичните предприятия към Министерство на здравеопазването, тъй като  получената оценка на концепциите за развитие на предприятието и приноса към неговото управление на допуснатите кандидати по  позицията, са по-ниски от 4,50.  

  2. За прекратената позиция по т.1от заповедта да бъде обявена нова процедура в установените срокове.

  3. Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на д-р Динко Странски –  заместник-министър.

  4. Копие от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 • Класиране на кандидатите

  • Обновено

  Комисията, назначена със заповед 

  № РД-16-64 от 09.02.2023 г. за провеждане на конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите

  по позиция   № 1 - представител на държавата, който отговаря на изискванията на чл.63, ал.1 от ЗЛЗ  на

  „МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД, гр. Велико Търново  
  открит със Заповед № РД-16-16/19.01.2023  г.

   

  ОБЯВЯВА:

  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурса по реда на постъпване на заявленията:

  Допуснати кандидати по позиция № 1:

  1. Д-р Красимир Попов

  2. Д-р Даниел Илиев

  Недопуснати кандидати по позиция № 1:

  Няма

  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап на конкурса по реда на постъпване на заявленията:

  Допуснати кандидати по позиция № 1 :

  Няма

  Недопуснати кандидати по позиция № 1 : 

  1. д-р Красимир Попов

  2. д-р Даниел Илиев

   

Конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД

З А П О В Е Д

РД-16-16/19.01.2023 г.

На основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Откривам конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите  на МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД, гр. Велико Търново, ЕИК 104510514, за позиции, както следва:

 1. Представител на държавата – един, който отговаря на изискванията на
  чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

 

при следните условия:

I. Изисквания към кандидатите:

До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

1.1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

1.2. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

1.3. да имат най-малко 5 години професионален опит;

1.4. да са почтени и да имат добра репутация съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗПП;

1.5. да не са поставени под запрещение;

1.6. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

1.7. да не са лишени от правото да заема съответната длъжност;

1.8. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.9. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.10. да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

1.11. да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;

1.12. да могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.

II. Срок на договора и начин на определяне на месечното възнаграждение:

Договорът за възлагане на управлението с избрания кандидат се сключва за срок от 3 /три/ години. Месечното възнаграждение се определя при условията и по реда на чл. 56 от ППЗПП.

III. Необходими документи за участие в конкурса

За участие в конкурса се подават документи, поставени в два отделни плика, както следва:

Плик № 1 – съдържа документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие и критериите за подбор:

1. Заявление за участие в конкурса по образец  Приложение № 1;

2. Автобиография;

3.Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина или образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление;

4. Нотариално заверено копие от документ за придобита квалификация по здравен мениджмънт - за кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина;

5. Нотариално заверено копие от документ за придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт - за кандидатите с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление;

6. Нотариално заверено копие от трудова книжка или осигурителна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионален опит;

7. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от ЗПП по образец – Приложение № 2;

8. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 21, ал. 2 от ЗПП по образец – Приложение № 3;

9. Данните, свързани със съдимостта на кандидатите, се установяват служебно по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

Забележка: Електронното служебно свидетелство за съдимост по т. 10 се издава за лица, за които не са съставяни бюлетини за съдимост, включително и по
чл. 78а НК. В останалите случаи, както и за лицата, родени в чужбина, свидетелство за съдимост се издава по общоустановения ред и следва да се представи от кандидата.

Плик № 2 – съдържа концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление.

Пликовете по т. 1 и т. 2 се поставят в един общ запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, който се надписва с позицията, за която се кандидатства и наименованието на публичното предприятие, трите имена на кандидата, адрес, електронна поща и телефон  за кореспонденция и връзка, и се завежда в деловодството на МЗ като приносителя се информира за входящия номер.

IV. Срок за подаване на документите за участие в конкурса

Документите за участие в конкурса се подават до 07.02.2023 г.

V. Начин на провеждане на конкурса

Конкурсът се провежда на три етапа:

 • проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор;
 • оценяване на изготвена и представена от кандидатите концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление;
 • събеседване с кандидатите (интервю).

Темите, предмет на събеседване /интервю/ с кандидатите  са:

1. Особености и характеристики на дейността на публичното предприятие;

2. Източници на финансиране и начини за стабилизиране/ подобряване на финансовото състояние на публичното предприятие;

3. Органи на управление на публичното предприятие – права и задължения.

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса може да поставя и  други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на държавните лечебни заведения.

След приключване на втория етап недопуснатите кандидатите до втори и трети етап от конкурса се уведомяват писмено, и се отправя покана към допуснатите кандидати за участие в третия етап от конкурса – събеседване, в която се определя денят и часът за провеждането му.

В условията на извънредна епидемична обстановка и други извънредни обстоятелства, е допустимо провеждането на събеседването (интервюто) дистанционно в електронна среда.

VI. В срок до 10 дни след оповестяване на конкурса на електронната страница на МЗ кандидатите могат да получават от публичното предприятие документи относно структурата и длъжностното щатно разписание на персонала.

Данни за финансовото състояние на дружеството могат да се получат от годишните финансови отчети, които са обявени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на дружеството и са общодостъпни.

VII. Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на д-р Александър Златанов – заместник-министър на здравеопазването.