Върни се горе

 • Класиране на кандидатите

  • Обновено

  Класиране на кандидатите в проведения конкурс

  за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ“ ЕАД, гр. Плевен,

  открит със Заповед № РД-16-54/05.02.2024 г.,

  за позиции, както следва:

   

  1. Представител на държавата – един;

  2. Представител на държавата – един, който отговаря на изискванията на чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

   

  По позиция № 1 – Представител на държавата

   

  Класиране                 Кандидат

  1 място                       проф. д-р Добромир Димитров Димитров, дм

  2 място                       д-р Калин Николов Поповски

   

  По позиция № 2 – Представител на държавата, който отговаря на изискванията на чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения

   

  Класиране                   Кандидат

  1 място                        доц. д-р Александър Вълков Вълков

  2 място                        доц. д-р Цветан Христофоров Луканов, дм

  3 място                        Мартин Тодоров Митев

 • Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

  • Обновено

   

  Конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на

  „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ“ ЕАД, гр. Плевен,

  открит със Заповед № РД-16-54/05.02.2024 г., за позиции, както следва:

   

  1. Представител на държавата – един;

  2. Представител на държавата – един, който отговаря на изискванията на чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

   

  По позиция 1 – Представител на държавата

  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурса, по реда на постъпване на заявленията:

   

  Допуснати кандидати:

  1. проф. д-р Добромир Димитров Димитров, дм

  2. д-р Калин Николов Поповски

   

  Недопуснати кандидати:

  Няма

   

  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап на конкурса – събеседване, по реда на постъпване на заявленията:

   

  Допуснати кандидати:

  1. проф. д-р Добромир Димитров Димитров, дм

  2. д-р Калин Николов Поповски

   

  Недопуснати кандидати:

  Няма

   

  По позиция № 2 - Представител на държавата, който отговаря на изискванията на чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения

  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурса, по реда на постъпване на заявленията:

   

  Допуснати кандидати:

  1. проф. д-р Пламен Стоянов Божинов, дм, дмн

  2. доц. д-р Цветан Христофоров Луканов, дм

  3. доц. д-р Александър Вълков Вълков

  4. Мартин Тодоров Митев

   

  Недопуснати кандидати:

  1. проф. д-р Петър Христов Петров, дмн

   

  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап на конкурса – събеседване, по реда на постъпване на заявленията:

   

  Допуснати кандидати:

  1. доц. д-р Цветан Христофоров Луканов, дм

  2. доц. д-р Александър Вълков Вълков

  3. Мартин Тодоров Митев

   

  Недопуснати кандидати:

  1. проф. д-р Пламен Стоянов Божинов, дм, дмн

Конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на "УМБАЛ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ" ЕАД, гр. Плевен

З А П О В Е Д

 

РД-16-54/05.02.2024 г.

 

На основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и чл. 37, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Откривам конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите  на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ" ЕАД, гр. Плевен, ЕИК 114532352, за позиции, както следва:

 1. Представител на държавата – един;
 2. Представител на държавата – един, който отговаря на изискванията на
  чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

при следните условия:

 

I. Изисквания към кандидатите:

До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по една от следните специалности: медицина, дентална медицина, право, фармация или от професионално направление „икономика“ (за кандидатът по позиция 1);

3. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или  образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт (за кандидатите по позиция 2);

4. да имат най-малко 5 години професионален опит;

5. да са почтени и да имат добра репутация съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗПП;

6. да не са поставени под запрещение;

7. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

8. да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;

9. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

10. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

11. да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

12. да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;

13. да могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.

 

II. Срок на договора и начин на определяне на месечното възнаграждение:

Договорът за възлагане на управлението с избрания кандидат се сключва за срок от 3 /три/ години. Месечното възнаграждение се определя при условията и по реда на чл. 56 от ППЗПП.

 

III. Необходими документи за участие в конкурса

За участие в конкурса се подават документи, поставени в два отделни плика, както следва:

Плик № 1 – съдържа документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие и критериите за подбор:

1. Заявление за участие в конкурса по образец  Приложение № 1;

2. Автобиография;

3.1. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по една от следните специалности: медицина, дентална медицина, право, фармация или от професионално направление „икономика“ (за кандидатите по позиции 1);

3.2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина или образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление (за кандидатите по позиция 2);

4. Нотариално заверено копие от документ за придобита квалификация по здравен мениджмънт - за кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина (за кандидатите по позиция 2);

5. Нотариално заверено копие от документ за придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт - за кандидатите с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление (за кандидатите по позиция 2);

6. Нотариално заверено копие от трудова книжка или осигурителна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионален опит;

7. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от ЗПП по образец – Приложение № 2;

8. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 21, ал. 2 от ЗПП по образец – Приложение № 3;

9. Данните, свързани със съдимостта на кандидатите, се установяват служебно по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

Плик № 2 – съдържа концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление.

Пликове № 1 и № 2 се поставят в един общ запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, който се надписва с позицията, за която се кандидатства и наименованието на публичното предприятие, трите имена на кандидата, адрес, електронна поща и телефон  за кореспонденция и връзка, и се завежда в деловодството на МЗ като приносителя се информира за входящия номер.

 

IV. Срок за подаване на документите за участие в конкурса

Документите за участие в конкурса се подават до 15.03.2024 г.

 

V. Начин на провеждане на конкурса

Конкурсът се провежда на три етапа:

 • проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор;
 • оценяване на изготвена и представена от кандидатите концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление;
 • събеседване с кандидатите (интервю).

Темите, предмет на събеседване /интервю/ с кандидатите  са:

1. Особености и характеристики на дейността на публичното предприятие;

2. Източници на финансиране и начини за стабилизиране/ подобряване на финансовото състояние на публичното предприятие;

3. Органи на управление на публичното предприятие – права и задължения.

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса може да поставя и  други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на държавните лечебни заведения.

След приключване на втория етап на конкурса се изпращат писма до допуснатите кандидати за участие в третия етап от конкурса – събеседване, в които се определя ден и час за провеждането му. Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до втори и трети етап от конкурса се обявява на електронната страница на МЗ.

 

В условията на извънредна епидемична обстановка и други извънредни обстоятелства, е допустимо провеждането на събеседването (интервюто) дистанционно в електронна среда.

 

VI. Информация за текущото състояние на предприятието – Приложение № 4

 

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на доц. д-р Петко Стефановски, дм – заместник-министър на здравеопазването.

 

Приложение:

1. Заявление за участие в конкурса – образец;

2. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 20, ал. 1,
т. 3-8 и т. 13 от Закона за публичните предприятия – образец;

3. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните предприятия – образец;

4. Информация за текущото състояние на предприятието