Върни се горе

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С

За длъжността „Старши експерт“ в отдел „Опазване и контрол на общественото здраве“, дирекция „Здравен контрол“  в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка.

Кратко описание на длъжността: Изпълнение на политиката и стратегията на Министерството на здравеопазването в областта на общественото здраве и държавния здравен контрол, свързан с обектите с обществено предназначение, контрола и продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда с насоченост към дейностите по предварителен здравен контрол и чистотата на населените места.          

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Образователно-квалификационна степен – „бакалавър“;

2. Минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши ранг и/или професионален опит – 2 години в областта на опазване на общественото здраве и държавния здравен контрол;

3. Професионална област – Здравеопазване и спорт, Природни науки, математика и информатика, Технически науки, Социални, стопански и правни науки;

4. Професионално направление – Обществено здравеопазване, Екология, Машинно инженерство, Икономика, Стопанско управление.

5. Допълнителни умения и квалификация/обучение, носещи предимство на кандидатите - компютърна грамотност, препоръчително владеене на чужд език.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 610,00 лв. до 2 900,00 лв.

Срок и място за подаване на документи:

1. Министерството на здравеопазването;

2. Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Звено за административно обслужване;

3. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи на служител в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

Необходими документи за участие в конкурса:

1) Заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

2) Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1  от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3) копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионална област: Здравеопазване и спорт, Природни науки, математика и информатика, Технически науки, Социални, стопански и правни науки и професионално направление: Обществено здравеопазване, Екология, Машинно инженерство, Икономика, Стопанско управление;

4) копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 2 години професионален опит в областта на опазване на общественото здраве и държавния здравен контрол: копие от трудова, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5) подробна автобиография;

6) копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

7) копие от документ, удостоверяващ притежаването на компютърна грамотност (ако притежават такъв);

8) други документи, сертификати за проведени обучения.

Документи, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Начин на провеждане на конкурса:

- решаване на тест;

- провеждане на интервю.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването: www.mh.government.bg и информационното табло в  сградата на Министерството на здравеопазването площад „Света Неделя” № 5.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес: esavova@mh.government.bg, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС и декларация за информирано съгласие, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

 

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.