Върни се горе

 • Списък на класираните кандидати от първо до трето място от проведения конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Лекарствени продукти“, дирекция „Лекарствена политика“ на Министерството на здравеопазването

  • Обновено

  В изпълнение на чл. 44, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия извърши следното класиране:

  Първо място – Атанас Тошев

  Второ място – няма класиран кандидат

  Трето място – няма класиран кандидат

 • Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Лекарствени продукти“, дирекция „Лекарствена политика“ в Министерството на здравеопазването

  • Обновено

  І. Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи конкурсната комисия реши:

  Допуска до конкурс следния кандидат:

  1. Атанас Тошев, вх. № ЧР-156/09.11.2021г.

  Посоченият допуснат кандидат трябва да се яви за решаване на тест на 01.12.2021 г. (сряда) от 10.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, площад „Света Неделя“ № 5, зала-сутерен.

  Допуснатия кандидат следва да представи документ за самоличност преди провеждането на теста.

  В изпълнение на т. 32 от Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, изм. и доп. със Заповед № РД-01-915 от 09.11.2021 г. и                                      Заповед № РД-01-919 от 10.11.2021 г. допуснатите кандидати до участие в конкурс при явяване за провеждане на конкурса трябва:

  а) да са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с резултат от  изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване или

  б) да представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в сградата на Министерството на здравеопазването изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в сградата на Министерството на здравеопазването), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

  Горепосочените изисквания ще важат и за членовете на конкурсната комисия.

  Допуснатият кандидат трябва да представи копие на валидни документи, удостоверяващи горепосочените обстоятелства.

  Интервюто с издържалия теста кандидат ще се проведе на 01.12.2021 г. (сряда) от 12.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, площад „Света Неделя“ № 5, зала-сутерен.

  ІІ. Няма недопуснати кандидати.

  ІІІ. Система за определяне на резултатите на участниците в конкурсната процедура:

  В съответствие с обявлението на Министерството на здравеопазването начинът за провеждане на конкурсната процедура е:

  1. Решаване на тест;

  2. Интервю.

  Първи етап – решаване на тест.

  1. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест, които съдържат 20 затворени въпроса с един възможен верен отговор. Всеки въпрос носи по една точка при верен отговор. Липсата на отговор не носи точки. Минималните точки, при които тестът ще се счита за успешно издържан са 15 точки (или 15 верни отговора), което е равно на оценка 4.00. За всеки следващ верен отговор оценката се образува, както следва:

  Точки       Оценка

  20             5.00

  19             4.80

  18             4.60

  17             4.40

  16             4.20

  15             4.00

  Максималният резултат от решаването на теста е 5.00.

  2. Времето за решаване на теста е 40 минути.

  3. След обявяването на началото на провеждане на конкурса кандидата изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички участници в процедурата.

  4. Кандидатът отбелязва със син химикал буквата на верния отговор като я зачертава със знака „Х”. Няма право да поправя, дописва или изтрива вече избран отговор, както и да отбелязва повече от един верен отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно.

  5. Коефициент, с който ще се умножава общия резултат на кандидатите, получен при решаване на теста „4”;

  6. Отговорите на въпросите от теста на всеки кандидат се проверяват от членовете на комисията.

  7. Кандидатът се уведомява с писмо от председателя на конкурсната комисия за получения от него резултат от решаването на теста, лично или на посочената в заявлението за участие в конкурса електронна поща.

  Втори етап – интервю.

  1. За провеждането на интервюто комисията формулира въпроси, които се задават на всички кандидати, по следните компетентности:

  - Аналитична компетентност;

  - Ориентация към резултати;

  - Работа в екип;

  - Комуникативна компетентност;

  - Фокус към клиента (вътрешен/външен);

  - Професионална компетентност;

  - Дигитална компетентност.

  2. Времето за провеждане на интервюто с кандидата е до 10 минути.

  3. Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители – за експертни длъжности.

  4. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на кандидата като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии.

  5. Общият резултат от интервюто на кандидата е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия.

  6. Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто е 4.50.

  7. Коефициент, с който ще се умножава резултатът на кандидата при провеждане на интервюто „5”.

  IV. Окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса от теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

  В случай, че кандидата получи резултат под 4.50 на интервюто няма да има сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

Конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Лекарствени продукти“, дирекция „Лекарствена политика“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

За длъжността „старши експерт“ в отдел „Лекарствени продукти“, дирекция „Лекарствена политика“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка.

Кратко описание на длъжността:

Участие в провеждането на лекарствена политика ориентирана към цели – качество, безопасност и ефективност на лекарствени продукти. Участие в провеждането на лекарствена политика насочена към осигуряване на достатъчна наличност и достъпност на основни лекарствени продукти и медицински изделия според здравните потребности на населението.

Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1. Образователно-квалификационна степен – „бакалавър“;

2. Професионална област – Здравеопазване и спорт;

3. Професионално направление – Фармация, Медицина, Дентална медицина;

4. Минимален ранг за заемане на длъжността - IV младши ранг и/или професионален опит - 2 години;

5. Допълнителна квалификация/обучение:

- компютърна грамотност – Microsoft Office – Word, Excel, интернет;

- владеене на чужди езици

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 730 лв. до 2900 лв. и Вътрешните правила за заплатите на служителите на Министерството на здравеопазването.

Срок и място за подаване на документи:

1. Министерството на здравеопазването;

2. Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Звено за административно обслужване;

3. В срок до 17.30 ч. на 11.11.2021 г. кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурс на служител в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

Необходими документи за участие в конкурса:

1. заявление по образец за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/;

2. декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. копие от документ за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен – „бакалавър“ от професионална област – Здравеопазване и спорт, професионално направление – Фармация, Медицина, Дентална медицина;

4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 2 години професионален опит: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5. подробна автобиография;

6. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

7. копие от документ, удостоверяващ притежаването на компютърна грамотност (ако притежават такъв);

8. копие от документ, удостоверяващ владеенето на чужд език (ако притежават такъв);

9. други документи, сертификати за проведени обучения.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Начин на провеждане на конкурса:

1. решаване на тест;

2. провеждане на интервю.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването – www.mh.government.bg и информационното табло в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, площад „Света Неделя“ № 5.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес: ekabadelov@mh.government.bg, като в този случай заявлението по  чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС и декларацията за информирано съгласие, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Конкурса ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки.

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1
docx файл, 15,3 KB, качен на 01.11.2021

docx document

Заявление за участие
docx файл, 19,3 KB, качен на 01.11.2021

docx document