Върни се горе

 • Списък на на класирания кандидат от проведения конкурс за длъжността „началник на отдел“ на отдел „Предварителен контрол за законосъобразност и процесуално представителство“, дирекция „Стопански дейности и обществени поръчки“

  • Обновено

   

  В изпълнение на чл. 44, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия извърши следното класиране:

   

  - Първо място – Стоян Стоянов

 • Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса

  • Обновено

  Въз основа на преценката конкурсната комисията реши:

  а) Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Стоян Стоянов – заявление с рег. № ЧР-108/21.12.2023 г.

  2. Десислава Михайлова – заявление с рег. № ЧР-109/29.12.2023 г.

  3. Евгени Хичовски – заявление с рег. № ЧР-110/29.12.2023 г.

  б) Не се допускат до конкурс следните кандидати: Няма недопуснати кандидати

  Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията на 18.01.2024 г. (четвъртък) в 10.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, зала „Сутерен“.

  Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията. Интервюто с издържалите теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията кандидати ще се проведе на 18.01.2024 г. (четвъртък) в 12.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването – гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, зала „Сутерен“.

  Система за определяне на резултатите на участниците в конкурсната процедура:

  Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, които съдържат 30 затворени въпроса с един възможен верен отговор. Всеки въпрос носи по една точка при верен отговор. Липсата на отговор не носи точки. Минималните точки, при които тестът за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията ще се счита за успешно издържан са 25 точки (или 25 верни отговора), което е равно на оценка 4.00. За всеки следващ верен отговор оценката се образува, както следва:

  Точки     Оценка

  30            5.00

  29            4.80

  28            4.60

  27            4.40

  26            4.20

  25            4.00

  Максималният резултат от решаването на теста е 5.00.

  Времето за решаване на теста е 40 минути.

  След обявяването на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и го обявява на всички кандидати. Кандидатите отбелязват със син химикал буквата на верния отговор като я зачертават със знака „Х”. Нямат право да поправят, дописват или изтриват вече избран отговор, както и да отбелязват повече от един верен отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно. Коефициент, с който ще се умножава резултата на кандидатите, получен при решаване на теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията – 4. Отговорите на въпросите от теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията на всеки кандидат се проверяват от членовете на комисията. Кандидатите се уведомяват с писмо от председателя на конкурсната комисия за получения от тях резултат от решаването на теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, лично или на посочената в заявлението за участие в конкурса електронна поща. Членовете на конкурсната комисия се запознават с длъжностната характеристика и формулират въпроси за интервюто, които се задават на всички кандидати, по следните компетентности:

  -Управленска компетентност;

  - Работа в екип;

  - Комуникативна компетентност;

  - Ориентация към резултати;

  - Фокус към клиента (вътрешен/външен);

  - Професионална компетентност;

  - Дигитална компетентност.

  Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е до 20 минути. Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидатите въз основа на техните отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 6 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл – за ръководни длъжности.

  Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия. Минималния резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто е 4.50.

  Коефициент, с който ще се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на интервюто - 5.

  Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса от теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и от интервюто, умножени с определените коефициенти. Кандидатите, получили резултат под 4.50 на интервюто, няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

   

  Председател на конкурсната комисия: /П/

Конкурс за длъжността „началник на отдел“ на отдел „Предварителен контрол за законосъобразност и процесуално представителство“, дирекция „Стопански дейности и обществени поръчки“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1,    ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

            За длъжността „началник на отдел“ на отдел „Предварителен контрол за законосъобразност и процесуално представителство“, дирекция „Стопански дейности и обществени поръчки“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка.

 

Кратко описание на длъжността:

Ръководи, организира и контролира дейността по осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност върху провежданите от Министерството на здравеопазването обществени поръчки, за които е предвидено осъществяването на такъв.  Организация и контрол на процесуалното представителство и правната защита по дела пред съдилищата и други юрисдикции в областите на дейностите на дирекцията.

Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1. Образователно-квалификационна степен – магистър;

2. Професионална област – Социални, стопански и правни науки;

3. Професионално направление – Право, Икономика;

4. Минимален ранг за заемане на длъжността - ІІ младши ранг и/или професионален опит – 5 години.

Допълнителна квалификация/ обучение:

 • Юридическа правоспособност;

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. Индивидуалният размер на  основната  месечна  заплата  за  длъжността  се  определя  в  степен на  основна заплата в зависимост от професионалния  опит  на  спечелилия  конкурса  кандидат,  съгласно  чл.  67, ал. 4 от Закона за държавния  служител,  чл. 8 - 9  от  Наредбата за  заплатите  на  служителите  в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите на Министерството на здравеопазването.

Срок и място за подаване на документи:

1. Министерството на здравеопазването;

2. Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Център за административно обслужване.

3. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурс на служител в Центъра за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

Необходими документи за участие в конкурса:

1. заявление по образец за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;

2. декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен – „магистър“ от професионална област – Социални, стопански и правни науки, професионално направление – Право, Икономика;

4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 5 (пет) години професионален опит: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка и др.;

5. подробна автобиография;

6. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

7. копие от удостоверение за юридическа правоспособност;

8. други документи, сертификати за проведени обучения (ако притежават такива).

Професионалният опит за извършване на дейност в чужбина се доказва с официални документи, издадени от компетентен орган или компетентно длъжностно лице, в съответствие с националното право на съответната държава.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Начин на провеждане на конкурса:

1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

2. Провеждане на интервю.

 

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: интернет страницата на Министерството на здравеопазването: www.mh.government.bg и информационното табло в сградата на Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. Света Неделя № 5.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на адрес: hr@mh.government.bg, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл и информирано съгласие по Закона за защита на личните данни следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност ще се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 

ПРЕЧКИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

           

Съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:

1. би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

2. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

3. е народен представител;

4. е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;

5. заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

6. работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;

7. работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл. 16а, ал. 4 или чл. 81б.

Заявление по чл. 17, ал. 2.pdf
pdf файл, 314,2 KB, качен на 19.12.2023

pdf document

Информирано съгласие-.pdf
pdf файл, 272,8 KB, качен на 19.12.2023

pdf document

Уведомление за пречките.pdf
pdf файл, 180,3 KB, качен на 19.12.2023

pdf document