Върни се горе

 

О Б Я В Л Е Н И Е
 
На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1,   ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители 
 
О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С
 
за длъжността „Началник на отдел“ отдел „Инвестиции и реформи по Плана за възстановяване и устойчивост“, дирекция „Изпълнение на проекти, програми и стратегии“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка.
 
Кратко описание на длъжността:
Организира и координира точното и законосъобразно изпълнение, комуникацията и координацията със Структурата за наблюдение и докладване, за всяка от инвестициите от ПВУ,  по които Министерството на здравеопазването е краен получател. Организира и координира процесите по изпълнението на реформите, за които Министерството на здравеопазването отговаря. Организира и координира дейността на служителите в отдела в областта на подготовката, изпълнението и отчитането на инвестиции и реформи за нуждите на сектор „Здравеопазване“, включени в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Участва в изготвяне на стратегии, програми, концепции и планове в областта на здравеопазването. Участва в реализирането на политиките на Министерството на здравеопазването.
 
Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1. Образователно-квалификационна степен – „магистър“;
2. Професионална област – Социални, стопански и правни науки, Здравеопазване и спорт;
3. Професионално направление – Икономика, Финанси, Здравен мениджмънт;
4. Минимален ранг за заемане на длъжността – II младши ранг и/или професионален опит – 5 години.
5. Допълнителна квалификация/обучение: 
- владеене на един чужд език;
- компютърна грамотност – MS Office: MS Word, MS Excel, Internet.
 
Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 820 лв. до 3700 лв. и Вътрешните правила за заплатите на служителите на Министерството на здравеопазването.
 
Срок и място за подаване на документи:
1. Министерството на здравеопазването;
2. Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Център за административно обслужване;
3. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурс на служител в Центъра за административно обслужване на Министерството на здравеопазването. Необходими документи за участие в конкурса:
 
1. заявление по образец за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;
2. декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. копие от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен – „магистър“ от професионална област – Социални, стопански и правни науки, Здравеопазване и спорт, професионално направление – Икономика, Финанси, Здравен мениджмънт;
4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 5 (пет) години професионален опит: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка и др.;
5. подробна автобиография;
6. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);
7. копие от документ за компютърна грамотност – работа с MS Office: MS Word, MS Excel, Internet (ако притежават такъв); 
8. копие от документ за владеене на чужд език (ако притежават такъв);
9. други документи, сертификати за проведени обучения (ако притежават такива).
 
Професионалният опит за извършване на дейност в чужбина се доказва с официални документи, издадени от компетентен орган или компетентно длъжностно лице, в съответствие с националното право на съответната държава.
Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
 
Начин на провеждане на конкурса: 
1. решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
2. провеждане на интервю.
 
Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването – www.mh.government.bg и информационното табло в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, площад „Света Неделя“ № 5.
 
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес: ydimitrova@mh.government.bg, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл и декларация за информирано съгласие, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. 
Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
 
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.