Върни се горе

 • Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността Началник на отдел „Психично здраве“, дирекция „Лечебни дейности“ в Министерството на здравеопазването

  • Обновено

  І.  Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи конкурсната комисия реши:

  Допуска до конкурс следният кандидат:

  1. Пламен Попов – вх. № ЧР – 189/22.11.2021 г.

  Посоченият допуснат кандидат трябва да се яви за решаване на тест на 07.12.2021 г. (вторник) от 14.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София,                                  пл. „Света Неделя“ № 5, зала сутерен.

  Допуснатият кандидат следва да представи документ за самоличност преди провеждането на теста.

  В изпълнение на т. 32 от Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването допуснатия кандидат до участие в конкурс при явяване за провеждане на конкурса трябва:

  а) да е ваксиниран или преболедувал COVID-19 удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване или

  б) да представи отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в сградата на Министерството на здравеопазването изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в сградата на Министерството на здравеопазването), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

  Горепосочените изисквания ще важат и за членовете на конкурсната комисия.

  Допуснатият кандидат трябва да представи копие на валидни документи, удостоверяващи горепосочените обстоятелства.

  Интервюто ще се проведе на 07.11.2021 г. (вторник) от 15.30 часа в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, зала сутерен.

  II. Комисията не допуска до конкурс следният кандидат:

  1. Татяна Петрова – вх. № ЧР – 183/22.11.2021 г., на основание  чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКППМДСл, предоставените от кандидата копия на документи не удостоверяват изискващото се в обявата и в утвърдената длъжностна характеристика професионално направление.

  III. Система за определяне на резултатите на участващия в конкурсната процедура:

  1. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест, които съдържат 30 затворени въпроса с един възможен верен отговор. Всеки въпрос носи по една точка при верен отговор. Липсата на отговор не носи точки. Минималните точки, при които тестът ще се счита за успешно издържан са 25 точки (или 25 верни отговора), което е равно на оценка 4.00. За всеки следващ верен отговор оценката се образува, както следва: 

  Точки      Оценка

  30             5.00

  29             4.80

  28             4.60

  27             4.40

  26             4.20

  25             4.00

  Максималният резултат от решаването на теста е 5.00.

  2. Времето за решаване на теста е 40 минути.

  3. След обявяването на началото на провеждане на конкурса кандидата изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на конкурсната комисия.

  4. Кандидатът отбелязва със син химикал буквата на верния отговор като я зачертава със знака „Х”. Няма право да поправя, дописва или изтрива вече избран отговор, както и да отбелязва повече от един верен отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно.

  5. Коефициент, с който ще се умножава резултатът на кандидата, получен при решаване на теста - 4;

  6. Отговорите на въпросите от теста на кандидата се проверяват от членовете на комисията.

  7. Кандидата се уведомява с писмо от председателя на конкурсната комисия за получения от него резултат от решаването на теста, лично или на посочената в заявлението за участие в конкурса електронна поща.

  8. Членовете на конкурсната комисия се запознават с длъжностната характеристика, и формулират въпроси за интервюто, които се задават на кандидата, по следните компетентности:

  - Управленска компетентност;

  - Работа в екип;

  - Комуникативна компетентност;

  - Ориентация към резултати;

  - Фокус към клиента (вътрешен/външен);

  - Професионална компетентност;

  - Дигитална компетентност.

  9. Времето за провеждане на интервюто с кандидата е до 15 минути.

  10. Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 6 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл – за ръководни длъжности.

  11. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на кандидата като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии.

  12. Общият резултат от интервюто на кандидата е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия.

  13. Минималния резултат, при който кандидата ще се счита за успешно издържал интервюто е 4.50.

  14. Коефициент, с който ще се умножава резултатът на кандидата при провеждане на интервюто - 5.

  IV. Окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса от теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

  В случай, че кандидата получи резултат под 4.50 на интервюто няма да има сформиран окончателен резултат и няма да участва в крайното класиране.

Конкурс за длъжността Началник на отдел „Психично здраве“, дирекция „Лечебни дейности“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

Обявявам конкурс за длъжността Началник на отдел „Психично здраве“, дирекция „Лечебни дейности“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка.

Кратко описание на длъжността:

Ръководи, организира и контролира дейността на отдел „Психично здраве“, дирекция „Лечебни дейности“ в Министерството на здравеопазването.

Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1. образователно-квалификационна степен – „магистър“;

2. минимален ранг за заемане на длъжността – II младши ранг и/или професионален опит – 5 години;

3. професионална област – Здравеопазване и спорт;

4. професионално направление – Медицина.

Допълнителна квалификация/обучение:

1. владеене на чужд език, компютърни умения -  MS Word, MS Excel, Power Point;

За длъжността се изисква разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво „Поверително“.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 820 лв.  до 3700 лв.

Срок и място за подаване на документи:

1. Министерството на здравеопазването;

2. Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Звено за административно обслужване;

3. В срок до 17.30 часа на 22.11.2021 г. кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурс на служител в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

Необходими документи за участие в конкурса:

1. заявление по образец за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/;

2. декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. копие от документ за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен – „магистър“ от професионална област – Здравеопазване и спорт, професионално направление - Медицина;

4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 5 години професионален опит: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

6. подробна автобиография;

7. копие от документи удостоверяващи владеенето на чужд език и компютърни умения -  MS Word, MS Excel, Power Point ( ако притежават такива);

8. други документи, сертификати за проведени обучения.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Начин на провеждане на конкурса:

1. решаване на тест;

2. провеждане на интервю.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването – www.mh.government.bg и информационното табло в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, площад „Света Неделя“ № 5.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес: itodorova@mh.government.bg, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС и декларация за информирано съгласие, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Конкурса ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки.