Върни се горе

 • Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Мониторинг и изпълнение на проекти и програми“, дирекция „Международни проекти и програми“ в Министерството на здравеопазването

  • Обновено

  І. Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи конкурсната комисия реши:

  Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Христина Трифонова - вх. № ЧР-103/19.09.2022 г.

  2. Виктория Петрова - вх. № ЧР-104/23.09.2022 г.

  3. Венелин Вишнин – вх. № ЧР-106/23.09.2022 г.

  4. Теодора Начева – вх. № ЧР - 107/26.09.2022 г.

  5. Ваня Гаджева – вх. № ЧР-108/26.09.2022 г.

  6. Биляна Живкова – вх. № ЧР-109/26.092022 г.

  Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията на 13.10.2022 г. (четвъртък) от 10.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването  - гр. София,  пл. „Света Неделя“ № 5, зала сутерен.

  Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията.

  Интервюто с издържалите теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията кандидати ще се проведе на 13.10.2022 г. (четвъртък) от 13.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, зала сутерен.

  Не се допускат до конкурс следните кандидати:

  Няма недопуснати кандидати.

  II. Система за определяне на резултатите на участниците в конкурсната процедура:

  1. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, които съдържат 20  затворени въпроса с един възможен верен отговор. Всеки въпрос носи по една точка при верен отговор. Липсата на отговор не носи точки. Минималните точки, при които тестът ще се счита за успешно издържан са 15 (или 15 верни отговора), което е равно на оценка 4.00. За всеки следващ верен отговор оценката се образува, както следва:  

  Точки      Оценка

  20             5.00

  19             4.80

  18              4.60

  17              4.40

  16              4.20

  15              4.00

  Максималният резултат от решаването на теста е 5.00.

   2. Времето за решаване на теста е 40 минути.

  3. След обявяването на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и го обявява на всички кандидати.

  4. Кандидатите отбелязват със син химикал буквата на верния отговор като я зачертават със знака „Х”. Нямат право да поправят, дописват или изтриват вече избран отговор, както и да отбелязват повече от един верен отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно.

  5. Коефициент, с който ще се умножава резултата на кандидатите, получен при решаване на теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията - 4;

  6. Отговорите на въпросите от теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията на всеки кандидат се проверяват от членовете на комисията.

  7. Кандидатите се уведомяват с писмо от председателя на конкурсната комисия за получения от тях резултат от решаването на теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, лично или на посочената в заявлението за участие в конкурса електронна поща.

  8. Членовете на конкурсната комисия се запознават с длъжностната характеристика, и формулират въпроси за интервюто, които се задават на всички кандидати, по следните компетентности:

  - Аналитична компетентност;

  - Ориентация към резултати;

  - Работа в екип;

  - Комуникативна компетентност;

  - Фокус към клиента (вътрешен/външен);

  - Професионална компетентност;

  - Дигитална компетентност.

  9. Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е до 10 минути.

  10. Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл – за експертни длъжности.

  11. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии.

  12. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия.

  13. Минималния резултат, при който кандидатите ще се считат за успешно издържали интервюто е 4.50.

  14. Коефициент, с който ще се умножава резултата на кандидатите при провеждане на интервюто - 5.

  IV. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса от теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

  Кандидатите получили резултат под 4.50 на интервюто няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

Конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Мониторинг и изпълнение на проекти и програми“, дирекция „Международни проекти и програми“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 , ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

За длъжността „младши експерт“ в отдел „Мониторинг и изпълнение на проекти и програми“, дирекция „Международни проекти и програми“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка.

Кратко описание на длъжността:

Подпомага процеса на изготвяне на стратегии, програми, концепции и планове в областта на здравеопазването. Подпомага процеса на изпълнение и мониториране изпълнението на дейности по проекти и програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове и други международни финансови институции и донори.

Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1. Образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър по …“;

2. Професионална област – Педагогически науки, Социални, стопански и правни науки;

3. Професионално направление – Теория и управление на образованието, педагогика, педагогика на обучението по …, европеистика, социология, антропология и науки за културата, психология, политически науки, социални дейности, обществени комуникации и информационни науки, право, администрация и управление, икономика, туризъм;

4. Минимален ранг за заемане на длъжността - V младши ранг;

5. Професионален опит – не се изисква.

6. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

- владеене на английски език

- компютърна грамотност – MS Office: MS Word, MS Excel, Internet.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 710 лв. до 2600 лв. и Вътрешните правила за заплатите на служителите на Министерството на здравеопазването.

Срок и място за подаване на документи:

1. Министерството на здравеопазването;

2. Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Звено за административно обслужване;

3.  В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурс на служител в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

Необходими документи за участие в конкурса:

1. заявление по образец за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;

2. декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър по …“ от професионална област – Педагогически науки, Социални, стопански и правни науки, професионално направление – теория и управление на образованието, педагогика, педагогика на обучението по …, европеистика, социология, антропология и науки за културата, психология, политически науки, социални дейности, обществени комуникации и информационни науки, право, администрация и управление, икономика, туризъм;

4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на професионален опит: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка и др. (ако притежават такива);

5. подробна автобиография;

6. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

7. копие от документ, удостоверяващ владеенето на английски език (ако притежават такъв);

8. копие от документ, удостоверяващ притежаването на компютърна грамотност (ако притежават такъв);

9. други документи, сертификати за проведени обучения (ако притежават такива).

Професионалният опит за извършване на дейност в чужбина се доказва с официални документи, издадени от компетентен орган или компетентно длъжностно лице, в съответствие с националното право на съответната държава.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Начин на провеждане на конкурса:

1. решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

2. провеждане на интервю.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването – www.mh.government.bg и информационното табло в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, площад „Света Неделя“ № 5.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес: mvgeorgieva@mh.government.bg, като в този случай заявлението по  чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл и декларацията за информирано съгласие, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Заявление за участие
docx файл, 19,5 KB, качен на 14.09.2022

docx document

Декларация
doc файл, 28,0 KB, качен на 14.09.2022

doc document