Върни се горе

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Анализи“, дирекция „Търговски дружества и собственост“ в Министерството на здравеопазването

  • Обновено

  І. Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи конкурсната комисия реши:

  Допуска до конкурс следните кандидатите:

  1. Таня Николова - вх. № ЧР-26/31.08.2020 г.;

  2. Петя Борисова - вх. № ЧР-32/04.09.2020 г.;

  3. Таня Колева - вх. № ЧР-33/04.09.2020 г.;

  4. Даниела Борисова - вх. № ЧР-34/04.09.2020 г.;

  5. Десислава Стоянова - вх. № ЧР-37/08.09.2020 г.;

  6. Георги Лаловски - вх. № ЧР-40/08.09.2020 г.;

  7. Борислав Стоянов - вх. № ЧР-44/08.09.2020 г.;

  Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 30.09.2020 г. (сряда) от 10.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, площад „Света Неделя“ № 5, зала сутерен.

  Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

  Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе на 30.09.2020 г. (сряда) от 12.30 часа в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, площад „Света Неделя“ № 5, зала сутерен.

  ІІ. Няма недопуснати кандидати.

  ІІІ. Система за определяне на резултатите на участниците в конкурсната процедура:

  В съответствие с обявлението на Министерството на здравеопазването начинът за провеждане на конкурсната процедура е:

  1. Решаване на тест;

  2. Интервю.

  Първи етап – решаване на тест.

  Целта на теста е да се проверят знанията и уменията на всеки кандидат за справяне със задачи, свързани със задълженията на длъжността.

  1. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест, които съдържат 20 затворени въпроса с един възможен верен отговор.  Всеки въпрос носи по една точка при верен отговор. Липсата на отговор не носи точки. Минималните точки, при които тестът ще се счита за успешно издържан са 15 точки (или 15 верни отговора), което е равно на оценка 4.00. За всеки следващ верен отговор оценката се образува, както следва:

   

   

  Точки         Оценка

                                                    20             5.00

                                                    19             4.80

                                                    18             4.60

                                                    17             4.40

                                                    16             4.20

                                                    15             4.00

  Максималният резултат от решаването на теста е 5.00.

   2. Времето за решаване на теста е 40 минути.

  3. След обявяването на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати.

  4. Кандидата отбелязва със син химикал буквата на верния отговор като я зачертаете със знака „Х”. Няма право да поправя, дописва или изтрива вече избран отговор, както и да отбелязва повече от един верен отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно.

  5. Коефициент, с който се умножава общия резултат на кандидатите, получен при решаване на теста „4”;

  6. Отговорите на въпросите от теста на всеки кандидат се проверяват от членовете на комисията.

  7. Кандидатите се уведомяват с писмо от председателя на конкурсната комисия за получения от тях резултат от решаването на теста, лично или на посочената в заявлението за участие в конкурса електронна поща.

  Втори етап – интервю.

  Целта на интервюто е да се прецени в каква степен кандидатите притежават професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността.

  1. За провеждането на интервюто комисията формулира въпроси, които се задават на всички кандидати, по следните компетентности:

  - Аналитична компетентност;

  - Ориентация към резултати;

  - Работа в екип;

  - Комуникативна компетентност;

  - Фокус към клиента (вътрешен/външен);

  - Професионална компетентност;

  - Дигитална компетентност.

  2. Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е до 10 минути.

  3. Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители – за експертни длъжности.

  4. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии.

  5. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия.

  6. Минималния резултат, при който кандидата ще се счита за успешно издържал интервюто е 4.00.

  7. Коефициент, с който се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на интервюто „5”,

  IV. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получили при провеждането на конкурса от теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

  Кандидатите получили резултат под 4.00 на интервюто няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

Конкурс за длъжността „Младши експерт“ в отдел „Анализи“, дирекция „Търговски дружества и собственост“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С

За длъжността „Младши експерт“ в отдел „Анализи“,  дирекция „Търговски дружества и собственост“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка.

Кратко описание на длъжността: Поддръжка и обработка на бази данни, необходими за осъществяване на мониторинг на дейността и управлението на държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ;

Обработка на отчетните данни, оказване на методическа и техническа помощ на лечебните заведения по отношение на отчетността, контрол върху спазване на сроковете и качеството на данните;

Изготвяне на сравнителни справки по зададени критерии за отчетените резултати по ключови показатели за финансовото състояние на лечебните заведения за болнична помощ.  

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър по …“;

2. Професионална област – Природни науки, математика и информатика;

3. Професионално направление – Физически науки;

4. Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;

5. Минимален професионален опит – не се изисква;

6. Допълнителни умения и  квалификация/обучение, носещи предимство на кандидатите: Работа с Windows, MS Access, Excel и работа с електронен подпис.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 610,00 лв. до 2 600,00 лв.

Срок и място за подаване на документи:

1. Министерството на здравеопазването;

2. Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Звено за административно обслужване;

3. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи на служител в Звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

Необходими документи за участие в конкурса:

1) Заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

2) Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3) копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по …“ от професионална област: Природни науки, математика и информатика и професионално направление: Физически науки;

4) копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит, трудова, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина (ако притежава такива);;

5) подробна автобиография;

6) копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

7) копия от документи, удостоверяващи притежаването на квалификация/обучение по компютърна грамотност: Работа с Windows, MS Access, Excel и работа с електронен подпис (ако притежават такива);

8) други документи, сертификати за преминати обучения.

Документи, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Начин на провеждане на конкурса:

- решаване на тест

- провеждане на интервю.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването: www.mh.government.bg и информационното табло в  сградата на Министерството на здравеопазването площад „Света Неделя” № 5.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес: esavova@mh.government.bg , като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС и декларация за информирано съгласие, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.