Върни се горе

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

За длъжността „Младши експерт“ в дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка.

Кратко описание на длъжността:

Участва в координационните дейности по двустранно и многостранно сътрудничество в областта на здравеопазването.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Образователно-квалификационна степен - професионален бакалавър по…;

2. Минимален ранг за заемане на длъжността - V младши ранг, професионален опит -   не се изисква;

3. Професионална област - Социални, стопански и правни науки и Хуманитарни науки;

4. Професионално направление - Политически науки, Право, Администрация и управление, Икономика и Филология.

Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

1. Владеене на чужд език (степента на владеене на език се удостоверява с дипломи и сертификати);

2. Компютърна грамотност - MS Office, MS Word, MS Excel, Internet.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 650 лв. до 2600 лв.

Срок и място за подаване на документи:

  1. Министерството на здравеопазването;
  2. Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Звено за административно обслужване.

3. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурс на служител в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

Необходими документи за участие в конкурса:

1. 3аявление по образец за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/;

2. декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър по…“ от професионална област – Социални, стопански и правни науки и Хуманитарни науки, професионално направление – Политически науки, Право, Администрация и управление, Икономика и Филология;

4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на професионален опит: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина (ако притежават такива);

5. подробна автобиография;

6. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

7. копие от документ за компютърни умения (ако притежават такъв);

8. копие от документ удостоверяващ владеенето на чужд език (ако притежават такъв).

9. други документи, сертификати за проведени обучения;

 

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Начин на провеждане на конкурса:

  1. решаване на тест;
  2. провеждане на интервю.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването: www.mh.government.bg и информационното табло в сградата на Министерството на здравеопазването, гр. София, площад „Света Неделя“ № 5.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес: ppetrova@mh.government.bg, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС и декларация за информирано съгласие, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

           

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.